עמוד:17

יח ותבאנה אל רעואל אביהן , ויאמר : מדוע מהרתן בא היום ? יט ותאמרן : איש מצרי הצילנו מיד הרעים , וגם דלה דלה לנו וישק את הצאן . כ ויאמר אל בנתיו : ואיו ? למה זה עזבתן את האיש ? קראן לו ויאכל לחם . כא ויואל משה לשבת את האיש . ויתן את צפרה בתו למשה . כב ותלד בן ויקרא את שמו גרשם , כי אמר : גר הייתי בארץ נכריה . בני ישראל ממשיכים לסבל כג ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך מצרים , ויאנחו בני ישראל מן העבדה ויזעקו . ותעל שועתם אל האלהים מן העבדה . כד וישמע אלהים את נאקתם , ויזכר אלהים את בריתו את אברהם , את יצחק ואת יעקב . כה וירא אלהים את בני ישראל , וידע אלהים . מדוע מהרתן בא היום ( יח : ( למה מהרתן לחזר הביתה היום ? דלה דלה ( יט : ( שאב מים . ואיו : ( כ ) איה הוא ? איפה הוא ? ויואל ( כא : ( הואיל , הסכים . את האיש ( כא : ( עם האיש , עם רעואל . גר הייתי בארץ נכריה ( כב : ( הייתי אדם זר בארץ זרה שאיננה הארץ שלי . ויאנחו , ויזעקו ( כג : ( נאנחו , צעקו , השמיעו קולות של כאב וסבל . ותעל שועתם אל האלהים ( כג : ( אלהים שמע את צעקת הכאב שלהם . מן העבדה ( כג : ( בגלל העבודה . נאקתם ( כד : ( אנחת הכאב שלהם . בריתו ( כד : ( הברית שכרת ה' עם אברהם , יצחק ויעקב .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר