עמוד:2

פיתוח : צוות המתמטיקה של המרכז לטכנולוגיה חינוכית התאמה לציבור החרדי : מורות בכירות במערכת ההוראה של בתי הספר בציבור החרדי בפיקוח : ועדה מקצועית של המזכירות הפדגוגית במרכז החינוך העצמאי מקורות וזכויות לתמונות : בעמ' C ourtesy P aul J ames C owie ( P jamescowie ) at W ikipedia . ( C ollection - B ritish M useum EA 10057 ) : 51 בעמ' : 58 מתוך ויקיפדיה בעמ' : 78 מתוך http : // nrich . maths . org בעמ' 123 עליון : G uymon G oniometer , C ourtesy of B ionetics ( www . bionetics . ca ) בעמ' 123 תחתון : ) C opyright of Lee V alley T ools L td בעמ' E lenapavlova / shutterstock . com : 127 בעמ' ) photo : G ellerj ( W ikipedia ) : 200 בעמ' Image courtesy of Justyna Furmanczyk , rgbstock . com : 203 בעמ' kasia / shutterstock . com : 210 ( כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית - תשע " ג , 2012 צוות המתמטיקה - טל׳׃ , 03-6460177 פקס : 03-6460872 זכויות הקניין הרוחני , לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצרים בחוברת זו מוגנות . אין לשכפל , להעתיק , לסכם , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר , כל חלק שהוא מחוברת זו . כמו כן , אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בחוברת זו , בכולה או בחלקים ממנה , אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב מהמו . ל"

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר