עמוד:354

ד . 100 כפתורים - אפשר ; 72 כפתורים - אי–אפשר ( 22 א . 1 : 3 ב . ( 23 1 : 2 א . 1 : 3 2 1 : 4 1 1 3 ב . ( 26 1 : 1 2 1 : 2 1 א . ( 27 3 : 2 א . 3 : 2 ב . 1 : 1 ג . ד . ( 28 א . 12 : 13 ג . 2 , 600 , 000 3 8 ( 32 א . 1 : 3 ב . ( 33 1 : 4 א . 5 : 7 ב . 5 : 12 ג . ( 34 1 : 1 א . 2 : 1 ב . ( 37 1 : 5 ( 35 9 : 5 עיגול 4 1 1 ( 38 א . ( 39 1 : 3 א . 5 : 4 ב . ( 40 1 : 1 א . 5 : 2 ב . ( 41 6 : 1 א . בירוק ו– בצהוב ב . 2 : 1 ( 42 1 : 1 2 2 ( 44 1 : 4 ( 43 א . ( 45 1 : › א . 1 : 1 ( בכל האריחים ) ב . 1 : 1 ג . ( 47 1 : 1 א . 1 : 1 ב . 1 : 6 ג . 5 : 9 ( 48 ב . כן ג . לא ח"ש 1 , 000 ( 50 , 45 ( 51 ח"ש 2 , 000 ילדים , 75 ילדים 84 , 'ל 60 ( 53 ל' ( 54 א . מכשירים , 'ד 30 אירובי 40 ד' ב . מכשירים , 'ד 15 אירובי 20 ד' ג . מכשירים , 'ד 33 אירובי 44 ד' מ"ס 4 ( 57 40 ° , 50 ° ( 56 70 ° , 50 ° ( 55 , ( 59 מ"ס 10 א . ל"מ 40 תרכיז , ל"מ 280 מים ב . 0 . 25 ל' תרכיז , 1 . 75 ל' מים ג . 3 . 5 ל' ( 60 א . 9 : 7 ב . ( 61 ₪ 405 כיתות ח , ₪ 6 , 000 כיתות ט ₪ 8 , 000 ( 62 א . 1 : 2 ב . 1 : 3 ג . 2 : 3 ד . 10 גר' חומץ , 20 גר' שמן , 30 גר' סויה ( 63 ב . גדול פי 3 ג . 6 ארנבים , 24 ציפורים ד . 36 ציפורים , 9 ארנבים , 12 אוגרים 2 ( 64 א . מ"ס 9 , מ"ס 12 , ( 65 מ"ס 15 א . 1 אורגני : 1 . 2 טונות ; סינתטי : 6 טונות ; נייר : 1 . 8 טונות 2 3 1 ב . ( 66 2 ב . 1 : 3 ג . 1 : 4 ד . ( 68 90 ° , 54 ° , 36 ° ( 67 250 א . 3 : 5 ב . 3 : 8 ג . 5 : 8 2 ד . ג"ק 0 . 6 עגבניות , ג"ק 1 מלפפונים ה . 450 גר' עגבניות , 750 גר' מלפפונים מ"ס 30 ( 69 ב . פרופורציה ( עמ' ( 129-112 ( 6 ג . 18 שאלות ( 8 א . דרושים עוד ג"מ 64 ב . 33 . 3 גר’ ג . 9 ( 9 13 : 100 פחיות צבע לבן ( 11 א . = ב . = ג . < ד . ( 12 = א . 11 . 2 מ’ ב . 22 . 4 מ’ ג . מ"ס 48 ( 13 f ( x ) = 2 x או מ"ס 90 . 75 ( 14 הצלע הארוכה : מ"ס 22 . 5 ; ההיקף : ( 15 מ"ס 63 א . 36 ימים ב . f ( x ) = 18 x ג . ( 16 18 א . מתוק פחות ג . 3 כוסות ( 18 א . 1 : 20 ב . ( 19 מ"ס 3 א . מ"ס 8 ב . מ"ס 48 ג . מ"ס 4 , 1 : 4 ( 20 א . 2 , 500 , 000 ג . מ"ק 20 , 'מ 20 , 000 ד . ( 21 מ"ק 14 א . 1 : 20 , 000 ב . מ"ק 1 . 8 ג . מ"ק 1 . 15 ( 22 א . מ"ס 30 ב . ( 25 1 : 220 ( 24 מ"ס 6 א . מ"ק 3 ב . ( 26 מ"ס 20 א . 1 : 5 , 000 , 000 ב . מ"ס 2 . 5 ( 27 ה . ר"מ 112 . 5 ו . 1 : 250 ז . ( 28 1 : 62 , 500 א . 15 סמ"ר ב . ( 30 ר"מ 375 ג . ( 31 3 : 1 א . מ"ס 3 , 1 : 16 ב . מ"ס 3 . 5 , 5 . 25 מ’ ג . מ"ס 5 , 4 : 1 ד . מ"ס 3 . 5 , 6 . 3 מ’ ( 34 א . ייתכן : 5 , 4 , 3 , 1 ב . ח"ש 3 . 5 ( 35 א . 1 : 12 ב . מ"ק 1 . 5 לשעה ג . 800 יחידות לשנה ד . ג"ק 200 למטר ה . ₪ 2 , 625 ( 36 4 : 1 90 ( 37 פעימות בדקה 300 ( 38 גר' ( 39 א . 700 גר' קמח , 7 כפיות אבקת אפייה , ל"מ 875 חלב , 7 ביצים , 175 גר' סוכר , 245 גר' חמאה ( 40 א . 600 גר' שוקולד , 375 סמ"ק שמנת מתוקה , 11 . 25 כוסות חלב ב . 75 1 סמ"ק שמנת מתוקה , 2 . 25 כוסות חלב 3 2 ספלים ( 41 א . בשעה : מ"ק 18 ; בשעה וחצי : מ"ק 27 ב . 18 קמ"ש ג . 50 דקות ( 43 ג . 11 שעות ( 44 א . 12 אהילים בשעה ב . 45 דקות 440 ( 45 פריטים 4

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר