עמוד:349

תשובות * פונקציה קווית א . פונקציה קווית בייצוגים שונים ( עמ' 10-5 בספר ) ( 3 א . 1 כן , 6 2 כן , 2 ב . 1 כן , 6 2 כן , -2 ג . 1 לא 6 לא ( 5 א . עולה ב . יורדת ג . עולה ד . קבועה ( 6 א . שיפוע ,-1 יורד ב . שיפוע , 1 עולה ג . שיפוע , 3 עולה ד . שיפוע , 0 קבוע ( 7 א . עולה ב . יורדת ג . קבועה ( 10 א . שיפוע ,-1 יורדת ב . הקשר בין הייצוגים של פונקציה קווית ( עמ' 35-11 בספר ) ( 1 א . , f ( x ) = 2 x + 10 שיפוע , 2 עולה ב . , g ( x ) = 5 x + 100 שיפוע , 5 עולה ג . , k ( x ) = 4 x שיפוע , 4 עולה ( 4 א . , f ( x ) = 2 ב x + 4 מקדם , 2 איבר חופשי , 4 שיפוע 2 ב . לא קווית ג . , f ( x ) = 3 ב x + 5 מקדם , 3 איבר חופשי , 5 שיפוע 3 ד . , f ( x ) = 3 ב x - 1 מקדם ,-3 איבר חופשי ,-1 שיפוע -3 ה . , f ( x ) = 1 ב x + 2 מקדם , 1 איבר חופשי , 2 שיפוע 1 ו . , f ( x ) = 1 ב x + 100 מקדם ,-1 איבר חופשי , 100 שיפוע -1 ז . , f ( x ) = 0 ב x + 3 מקדם , 0 איבר חופשי , 3 שיפוע 0 ח . , f ( x ) = ב x + 0 מקדם , 2 איבר חופשי , 0 שיפוע 2 ט . לא קווית י . , f ( x ) = 2 ב x + 0 מקדם , 2 5 5 5 איבר חופשי , 0 שיפוע 2 יא . , f ( x ) = 3 ב x - 15 מקדם , 3 איבר חופשי ,-15 שיפוע 3 יב . לא קווית יג . , f ( x ) = ב x + 0 מקדם , 1 איבר חופשי , 0 שיפוע 1 יד . לא קווית טו . , f ( x ) = 2 ב x - 1 מקדם , 2 איבר חופשי ,-1 3 3 3 שיפוע 2 טז . לא קווית ( 6 א . עולה ב . קבועה ג . יורדת ד . קבועה ה . עולה ו . יורדת ז . עולה ח . קבועה ט . יורדת י . יורדת יא . עולה יב . יורדת ( 7 א . , f ( x ) = 4 ב x + 3 מקדם ,-4 איבר חופשי , 3 יורדת , שיפוע -4 ב . , f ( x ) = 5 ב x + 1 מקדם ,-5 איבר חופשי , 1 יורדת , שיפוע -5 ג . , f ( x ) = 0 ב x + 9 מקדם , 0 איבר חופשי , 9 קבועה , שיפוע 0 ד . , f ( x ) = 1 ב x + 3 מקדם , 1 איבר חופשי , 3 עולה , שיפוע 1 ה . , f ( x ) = ב x - 1 מקדם , 3 איבר חופשי ,-1 5 5 עולה , שיפוע 3 ו . , f ( x ) = 1 ב x - 1 מקדם , 1 איבר חופשי ,-1 עולה , שיפוע 1 ז . , f ( x ) = 3 ב x + 7 מקדם ,-3 5 איבר חופשי , 7 יורדת , שיפוע -3 ח . , f ( x ) = ב 2 מקדם , 5 איבר חופשי , 2 עולה , שיפוע 5 6 3 6 6 3 ט . , f ( x ) = - ב x + 4 מקדם ,- 3 איבר חופשי , 4 יורדת , שיפוע - 3 י . , f ( x ) = 8 ב x + 0 מקדם , 8 איבר חופשי , 0 15 15 5 5 5 עולה , שיפוע 8 יא . לא קווית יב . , f ( x ) = ב 2 מקדם , 1 איבר חופשי ,-3 2 עולה , שיפוע 1 5 5 5 5 5 15 ( 9 ד . 1 לא 2 לא 3 כן 4 כן ה . ( 11 -2 ב . f ( x ) עולה , שיפוע g ( x ) ; 2 עולה , שיפוע h ( x ) ; 1 עולה , שיפוע ; 3 1 k ( x ) קבועה , שיפוע p ( x ) ; 0 קבועה , שיפוע r ( x ) ; 0 עולה , שיפוע t ( x ) ; יורדת , שיפוע v ( x ) ; -1 יורדת , שיפוע -2 2 ג . f ( x ) לא , g ( x ) כן , h ( x ) לא , k ( x ) כן , p ( x ) לא , r ( x ) לא , t ( x ) לא , v ( x ) לא * מופיעות חלק מהתשובות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר