עמוד:324

75 79 פתרו כל אי–שוויון וסמנו את הפתרון על ציר–מספרים . א | 2 x > 4 ב | 3 x < 21 ג | x - 5 < 1 ד | 0 < 3 x + 6 | 5 x + 1 < 6 ה ו | 6 - x > 4 ז | 6 > 2 x ח | -3 x < 24 ט | -6 x > 42 | -x + 4 < 2 י | 12 > 4 x - 12 יא | 7 - 6 x < - 5 יב | 6 x + 1 < 5 יג | 5 > 4 x - 3 יד | -x - 4 < 4 טו | 12 - 7 x > 9 טז | 2 + 12 x > 10 יז | 24 x - 36 < 12 יח | 15 x + 12 < 3 יט | -2 x - 4 > 6 כ נתונות שתי פונקציות קוויות בייצוג גרפי ובייצוג אלגברי : f ( x ) = x + 2 א . התאימו לכל גרף ייצוג אלגברי . ב . מצאו את תחום החיוביות ואת תחום השליליות של . f ( x ) ג . מצאו את התחום שבו g ( x ) > 0 ואת התחום שבו . g ( x ) < 0 ד . מצאו את הפתרון של המשוואה . 2 x + 2 = x + 2 סמנו את הפתרון על ציר–מספרים . ה . היעזרו בסרטוט ומצאו את הפתרון של האי–שוויון . 2 x + 2 > x + 2 סמנו את הפתרון על ציר–מספרים . 76 פתרו את האי–שוויונות . 77 פתרו את האי–שוויונות . הרחבה 78 מצאו שתי פונקציות קוויות g ( x )–ו f ( x ) כך שהמספרים 3 , 2 ו– 4 הם פתרונות של האי–שוויון , f ( x ) < g ( x ) והמספרים -5 ,-8 אינם פתרונות שלו . ב . פתרון אי – שוויונות על ידי ביצוע אותן פעולות בשני האגפים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר