עמוד:254

בחפיפת משולשים הנתונה בכתיב מתמטי כלולים למעשה 6 שוויונות , ואפשר להסתמך עליהם להסקת מסקנות כגון הנמקת טענות שונות וחישוב של גדלים שונים . דוגמה בסרטוט נתון : › ABD , › ABD = › CDB הוא משולש ישר–זווית . נסתמך על הנתון כדי לנמק מדוע : AB || CD מהחפיפה הנתונה נובע שוויון של הזוויות המתאימות . < CDB–ו < ABD לפי הנתון בסרטוט הזווית < ABD היא זווית ישרה , ולכן גם הזווית השווה לה - < CDB - היא זווית ישרה . מכאן שהקטע BD הוא אנך משותף של הישרים , CD–ו AB ולכן הישרים מקבילים . 12 אלכסוני המרובע ABCD שבסרטוט נחתכים בנקודה . E נתון : › ADE = › CBE א . מצאו את היקף המשולש . ABC ב . חשבו את זוויות המשולש . DEC 13 אלכסוני המרובע ABCM נחתכים בנקודה . H נתון : AH = מ"ס 7 , BH = מ"ס 6 , › ABH = › MCH א . חשבו את אורך האלכסון . MB נמקו . ב . מצאו בסרטוט משולשים שהם בוודאות שווי–שוקיים . נמקו . 14 הנקודה R בסרטוט נמצאת על האלכסון SK של המרובע . MSPK ) האורכים בסרטוט נתונים בסנטימטרים ( . נתון : › PRK = › SMK א . נמקו מדוע האלכסון SK חוצה את הזווית . < MKP ב . בטאו באמצעות x את אורך הצלע . KP ג . נתון : היקף המחומש MSRPK הוא מ"ס 18 ; PR › SK מצאו את היקף המשולש SMK ואת שטח המרובע . MSPK

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר