עמוד:228

x + 2 2 x + 5 . ה x + 5 . ד ו . ( 23 = . ו = . ה = . ד > . ג > . ב = . א ( 20 x + 1 . ח 2 . ז 5 x א . 3 3 2 2 x x x 2 + 3 . ב ג . 2 + 3 ד . x + 3 ה . 10 - x ו . a , a : 2 2 . ג 2 a : 2 , ( a + a ) : 2 . ב ( a + 2 ) : 2 . א ( 24 2 + x 1 1 ( 27 א . a ב . a + 2 . ג a ד . a ה . 3 . ז 1 . ו a ח . ( 29 m + 2 . י a + 1 . ט 2 a א . ב . ג 7 . 132 5 1 4 2 4 3 12 4 58 . ד ה . ו . ז . ח . ט 2 . י . 30 . ב 28 . א ( 31 ג . ד . ה 0 . 01 . ב 5 : 3 . א ( 32 14 . 3 3 3 9 4 11 3 ( 33 4 : 9 . ג שווים : א , י , ט , ז , ו , ה , ג , ב , יא לא שווים : ד , ח , יב 0 . ז 0 . ו 1 . ד 1 . ג 0 . ב ( 35 1 ( 36 א . 0 2 1 ב . 1 אי–אפשר 2 2 ג . 2 1 1 אי–אפשר ד . 1 אי–אפשר 2 2 ה . 1 אי–אפשר 2 0 2 ו . ( 37 0 2 0 1 שווים : א שווים עבור כל ערך של a השונה מאפס : ב , ג , ד ( 39 שווים : א , ב , ג , ה , ז , ח לא שווים : ד , ו ( 40 א . 6 x ב . 21 b ג . c ד . 0 ב . חוקי החילוף והקיבוץ ( עמ' ( 74-54 ( 1 א . = ב . = ג . < ד . = ה . = ו . ( 2 = שווים : א , ב , ג , ד , ה , ז , ט לא שווים : ו , ח ( 3 ב , ג , ד , ה ( 6 שווים : א , ב , ג , ה , ו לא שווים : ד ( 8 שווים : א , ב , ג , ה , ו , ח , ט לא שווים : ד , ז ( 9 ב . שווים ל– a 3 5 3 שווים ( 10 5 , 4 , 1 a : 4–ל א . 4 , 2 , 1 ב . ( 13 5 , 2 , 1 א . 409 ב . 367 ג . 1 ד . 2 8 7 1 2 3 2 ה . 16 . 98 ו . ( 15 452 . 7 א . 52 . 9 2 60 1 ב . 2 2 2 1 ג . 1 2 2 1 5 5 4 3 3 ( 16 שווים : א , ג , ד , ה , ו , ז , ח לא שווים : ב ( 19 א . 1 , 780 ב . 465 ג . ( 21 114 א . 1 , 590 ב . 634 ג . 5 4 ד . 6 ה . 1 , 098 ו . ( 22 7 שווים : א , ב , ג , ה , ו לא שווים : ד ( 23 א . 240 ב . 247 ג . 3790 ד . 75 ה . 20 7 1 2 2 ו . 0 ז . 10 ח . 4 , 200 ט . 150 י . יא . 1 יב . ( 24 2 א . 5 b ב . a ג . 6 a ד . 14 x ה . c ו . a 2 3 3 ז . 30 m ח . 4 a ט . 2 x י . 2 x יא . 6 y יב . 0 . 5 k יג . 90 x יד . 10 a טו . x טז . ( 25 0 . 5 b א . 10 1 2 . 5 2 ב . 6 2 12 1 ג . 0 . 2 2 7 1 ד . 1 . 2 2 3 1 ה . 9 2 12 1 ו . 8 2 12 1 1 2 3 ( 27 א . 0 . 3 y ב . 4 b ג . 5 : x ד . ( 30 10 a א . 10 a + 15 ב . 4 + 5 a ג . 6 a + 7 ד . 7 a + 9 ה . 16 a + 14 ו . ( 31 9 + 4 a א . 11 x + 7 ב . 13 y + 11 ג . 6 y + 9 ד . 23 a + 7 ה . 2 x + 13 ו . 4 x + 14 ז . 24 c + 9 ח . 18 x + 18 ט . 5 t י . 7 a יא . 3 t - 2 יב . ( 32 129 m - 4 א . 6 a ב . 9 b ג . 5 b ה . 17 c + 20 8 ו . 9 + 4 a ז . 10 y + 20 ח . 3 x + 7 ט . 10 m + 5 י . x + 2 יא . 3 a + 5 b + 2 יב . ( 35 א . = ב . - ג . = ד . = x ( 36 א . 112 ב . 133 ג . ( 38 109 שווים : א , ב , ד לא שווים : ג ( 39 א . 4 a - 5 ב . 12 - a ג . 10 + a ד . a + 4 ה . a + 4 ו . ( 40 2 a - 4 א . 2 a + 1 ב . 2 a + 2 ג . 3 a + 4 ד . 7 a + 4 ה . a + 4 ו . 5 a + 1 ז . 9 a + 1 ח . 6 a + 1 ט . a + 8 י . 2 a + 7 יא . 5 a יב . ( 43 4 a + 12 א . = ב . < ג . = ד . ( 44 < א . 975 ב . 91 . 5 5 2 1 ג . 4 ד . 4 ה . 11 ו . ( 45 350 א . x ב . 5 b - 4 ג . 11 - k ד . 3 x + 2 ה . 5 x + 3 ו . 11 - k ז . 6 x - 5 7 3 2 ח . 3 b - 2 ט . ( 46 5 x + 4 שווים : ב , ג לא שווים : א , ד ( 49 א . ( 50 > 4 = 3 = 2 > 1 א . 49 ב . 34 . 5 1 1 1 ג . 27 ד . 5 ה . 5 ו . 3 ז . 5 ח . 25 ט . ( 51 5 א . > ב . < ג . = ד . > ה . = ו . ( 52 = א . 3 x 3 3 3 ב . y + 7 ג . a + 5 ד . 2 a - 4 ה . 4 ו . 10 a ז . 6 y ח . b + 38 ט . 2 x י . 2 x + 1 יא . 14 x + 1 יב . 12 x + 10

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר