עמוד:214

מלבן א . ישרים מאונכים וישרים מקבילים 56 הישרים FP–ו AK נחתכים בנקודה . J הנקודה D נמצאת על . AK א . כתבו את שמות הזוויות הישרות ואת שמות הזוויות השטוחות שבסרטוט . ( היעזרו בכלי מדידה ( . ב . היעזרו בתשובותיכם לסעיף א וכתבו בכתיב מתמטי את זוגות הישרים הניצבים ואת זוגות הישרים המקבילים בסרטוט . 57 א . סרטטו קו ישר BK וסמנו נקודה M מחוץ לישר . סרטטו ישר העובר דרך M ומאונך לישר . BK ב . כמה ישרים מאונכים BK–ל אפשר לסרטט דרך הנקודה ? M נמקו . 58 בכל סרטוט : א . לכל ישר סרטטו ניצב העובר דרך הנקודה . A סמנו את הזוויות הישרות הנוצרות . ב . לכל ישר סרטטו מקביל העובר דרך הנקודה . A סמנו את הישרים המקבילים בחצים זהים . הישרים b–ו a נחתכים בנקודה P ( כמו בסרטוט ) ונוצרות ביניהם ארבע זוויות . 59 מבלי להיעזר במדידות , ציינו בכל סעיף אם הטענה נכונה או לא נכונה . נמקו את תשובותיכם . א . ייתכן שבין ארבע הזוויות הנוצרות יש זווית ישרה וזווית שאינה ישרה . ב . אם אחת מהזוויות הנוצרות בין הישרים היא זווית ישרה , אז גם שאר הזוויות הן ישרות . ג . אם הישרים ניצבים זה לזה , אז כל הזוויות ביניהם ישרות . ד . אפשר לסרטט ישר שלישי , , › העובר דרך P ומאונך . a–ל ה . אפשר לסרטט ישר d העובר דרך P ומאונך גם a–ל וגם . b–ל

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר