מתוך:  > ECB UNSEENS 3 > Contents

עמוד:3

Contents UNIT 1 : A Penguin’s Adventure ........................................................ 5 UNIT 2 : Dig This ! .............................................................................. 8 UNIT 3 : Incredible Kids ..................................................................... 11 UNIT 4 : Going Up ............................................................................. 14 UNIT 5 : Barefoot Is Best ................................................................... 17 UNIT 6 : Pop , Pop , Popcorn ! ............................................................ 20 UNIT 7 : Coloring Our Lives .............................................................. 23 UNIT 8 : Real-Life Superheroes ......................................................... 26 UNIT 9 : What a Mess ! ...................................................................... 29 UNIT 10 : An Israeli Champion ............................................................ 32 UNIT 11 : Dogs to the Rescue ............................................................ 35 UNIT 12 : Only for the Brave ........................................................... 38 UNIT 13 : Crocodiles on Film .............................................................. 41 UNIT 14 : Indoor Rock Climbing ......................................................... 44 UNIT 15 : Meet an Animator ................................................................ 47 UNIT 16 : Learning from Ants .............................................................. 50 UNIT 17 : Dirty Car Art ......................................................................... 53 UNIT 18 : Women and the Olympics .................................................. 56 UNIT 19 : Parks in the Sky .................................................................. 59 UNIT 20 : The Man of Many Faces ..................................................... 62

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר