עמוד:457

שאלה 11 . 11 א . מילת הבקרה : 10001001 B = 89 H ב . תכנות הרכיב בשפת-סף : MOV DPTR , + 203 H MOV A , + 89 H MOVX @ DPTR , A ג . הוראות להדלקת נוריות במפתח PA וכיבוי הנוריות במפתח : PB + include < REGX 51 . H > xdata unsigned char PA –at– 0 x 200 ; xdata unsigned char PB –at– 0 x 201 ; void main () { PA = 0 xFF ; PB = 0 x 00 ; while ( 1 ); } שאלה 11 . 12 + include < REGX 51 . H > char i ; void main () { for ( i = 0 ; i < 10 ; i ++ ) { P 1 = i ; פעולת ההשהיה כפי שמופיעה בשאלה delay ( 100 ); // 11 . 3 } while ( 1 ); }

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר