עמוד:355

באיור 11 . 26 א הנורה מאירה כאשר OUT = 1 וכבה כאשר . OUT = 0 באיור 11 . 26 ב הנורה מאירה כאשר OUT = 0 וכבה כאשר . OUT = 1 התנגדותו של הנגד R תלויה במתח המוצא בהדק , OUT במתח הפעולה של הדפ"א ובעוצמת הזרם הדרושה להארה בעוצמה הרצויה . מרבית מפתחי הפלט מסוגלים לספוג ( Sink ) זרם גדול יותר מאשר לדחוף , ( Source ) ולכן שיטת החיבור ב עדיפה על שיטת החיבור א כיוון שניתן להפעיל את הצרכן ( דפ"א ) בעוצמת זרם גבוהה יותר . דוגמה : בדפי המפרט של הרכיב AT 89 S 51 מתוצרת ATMEL מציינים כי אפשר להזרים זרם ספיגה ( Sink ) מרבי של IOL = 10 mA בכל אחד מהדקי המפתחים , ובסה 26 mA כ" למפתח P 0 15 mA-ו לשאר המפתחים . בכל המפתחים גם יחד ניתן לצרוך עד . 71 mA זרם הדחיפה ( Source ) עומד על סדרי גודל של כמה מאות מיקרו-אמפר . מובן שבמפרט זה לא נחבר את מעגל הלד ישירות למיקרו-בקר , אלא נשתמש במתאם המסוגל לדחוף או לספוג זרמים גבוהים יותר , כגון . 74373 דוגמה 11 . 17 חישוב התנגדות הנגד המחובר לדפ"א חשבו את התנגדות הנגד R הדרושה במעגל המוצג באיור 11 . 26 אם ידוע כי , V › 5 V cc I › 8 A , V › 1 . 8 V ומתח המוצא כאשר . V › 0 . 2 V , out › 0 out LED LED פתרון : V › V › V › V cc R LED out המתח על פני הנגד הוא : V › 3 V R כיוון שהמעגל טורי , זרם הנגד וזרם הדיודה שווים . V 3 R ערך הנגד לפי חוק אום הוא : R › › › 375 › -3 I 8 › 10 LED דוגמה 11 . 18 הפעלת דפ"א בתוכנה כתבו תכנית בשפת , C המשנה את מצבה של דפ"א המחוברת להדק P 1 . 3 בכל לחיצה על מקש המחובר להדק . P 1 . 6 הנורה דולקת כאשר . P 1 . 3 = 1 בלחיצה על הלחצן מתקבל . P 1 . 6 = 1 נתון כי במקביל למקש מחובר קבל למניעת ריטוטים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר