עמוד:287

באופן פעולה זה התקשורת היא מסוג , Half Duplex בניגוד לאופני פעולה אחרים שבהם סוג התקשורת הוא . Full Duplex המשמעות של Half Duplex היא שהמפתח הטורי מסוגל ברגע נתון לקלוט או לשדר בלבד . באיור 10 . 11 מתואר חיבור עקרוני בתקשורת מסוג . Half Duplex באיור הושמטה המערכת לתיאום רמות המתח . השידור מתחיל עם כתיבת המסגרת לאוגר . SBUF המידע באוגר משודר דרך ההדק , RXD החל מן הסיבית הפחות משמעותית , בקצב של 1 / 12 מתדר אות השעון . לאחר שידור של שמונה סיביות מסתיים השידור ודגל הפסיקה הוא . TI = 1 הקליטה מתחילה כאשר . RI = 0-ו REN = 1 לאחר קליטת שמונה סיביות המידע באמצעות הדק RXD מסתיים תהליך הקליטה , אוגר SBUF מתעדכן ודגל הפסיקה הוא . RI = 1 לא נרחיב בנושא במסגרת הספר הזה . אופן פעולה UART – 1 שמונה סיביות באופן פעולה זה משודרות או נקלטות 10 סיביות : סיבית התחלה אחת , שמונה סיביות מידע וסיבית סיום אחת . קצב הסיביות נקבע באמצעות קצב הגלישה של קוצב הזמן . 1 תהליך השידור תהליך השידור מתחיל כאשר נכתב ערך לאוגר . SBUF בתחילה משודרת סיבית ההתחלה ולאחריה שמונה סיביות המידע והסיבית LSB-ה משודרת ראשונה . לבסוף משודרת סיבית הסיום שבעקבותיה . TI = 1 כיוון שתהליך השידור מתחיל כתוצאה מכתיבה לאוגר , SBUF עלול להיווצר מצב שתוך כדי שידור המידע מתקבלת ההוראה להתחיל שידור מחדש . מצב זה יגרום לאובדן מידע . איור 10 . 11 תקשורת מסוג Half Duplex

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר