עמוד:272

עבור קווי השידור RXD-ו TXD תחום המתח השלילי מוגדר כרמה הלוגית הגבוהה H ) או , (' 1 ' במצב זה הקו נקרא ;" mark " תחום המתח החיובי מוגדר כרמה הלוגית הנמוכה L ) או , (' 0 ' במצב זה הקו נקרא . " space " בקווי בקרת הזרימה DSR , DTR , CTS , RTS הקוטביות הפוכה : תחום המתחים החיובי מציין מצב פעיל , ואילו התחום השלילי מציין מצב לא פעיל . עוצמת המתח המרבית בקו פתוח מוגדרת . 25 V-ל אותות המתח הנפוצים הם : 15 v , 110 v , 112 v , 115 הנקבעים באמצעות מעגל דחיפה . ( Line Driver ) קיימים מעגלי דחיפה הניזונים מספק יחיד של 3 V או 5 V המספקים את רמות המתחים בהתאם לתקן . מעגלי הדחיפה נדרשים לעמוד בתנאים קיצוניים של קצר בקווים ובמתח שיאי של . 125 V כמו כן על מעגלי הדחיפה לעמוד ב- , Slew Rate מהירות מעבר בין רמות , נקובה . מעגלים משולבים פועלים על פי רוב ברמות מתח לוגיות נמוכות , בהתאם לתקנים אחרים מאשר תקן , RS 232 למשל בתקן , TTL וכדי לחברם למעגלי התקשורת נדרשים מעגלי תיאום בין רמות המתחים : . TTL-to-RS 232-ו RS 233-to-TTL קיימים רכיבים מוכללים מתאימים המשמשים לתיאום בין רמות המתחים ולדחיפה . אחד מרכיבי התיאום הנפוץ הוא . MAX 232 הרכיב מופעל מספק מתח יחיד , וכולל שני זוגות של מתאמים , . TTL-to-RS 232-ו RS 233-to-TTL באיור 10 . 7 מתואר זוג אחד של מתאמים כאלה הפועלים בלוגיקה חיובית . קווי החיבור המופיעים בחלקו הימני של איור 10 . 7 מתארים את קווי התקן , EIA 232 ואילו הקווים בצד השמאלי מתארים את החיבור לרכיבים משולבים הפועלים ברמות מתחים בתקן . TTL כאשר רכיב משולב מחובר לקו TXD ומופיעה רמה לוגית 1 בהדק השידור , יוצר המהפך במוצאו מתח שלילי , כאשר הרכיב מפיק רמה לוגית 0 בהדק השידור , יוצר המהפך במוצאו מתח חיובי . כאשר בקו התקשורת RXD-RS 232 מופיע מתח חיובי , יוצר המהפך במוצאו רמה לוגית , 0 וכאשר המתח על הקו שלילי מפיק המהפך רמה לוגית . 1 איור 10 . 7 זוג מתאמי רמות מתחים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר