עמוד:246

כאשר המונה TL 1 גולש , ערכו משתנה 00 H-ל FFH-מ , הדגל TF 1 עולה ' 1 ' -ל והחלק הנמוך במונה נטען מחדש בערך הקיים בחלק הגבוה . TH 1 הדגל מתאפס באמצעות הוראת תוכנה TF 1 \ = \ 0 ) בשפת C או CLR TF 1 בשפת סף , ( או כשמופעלת שגרת פסיקה בעת גלישת המונה . אופן פעולה – 3 מונה 0 כשני מונים ברוחב שמונה סיביות ניתן להפעיל את אופני פעולה 1 , 0 או 2 בשני המונים ללא תלות ביניהם . כך , למשל , ניתן לבחור באופן פעולה 1 למונה 0 ובאופן פעולה 2 למונה . 1 השימוש באופן פעולה 3 שונה מן השימוש בשאר אופני הפעולה . קביעת אופן פעולה 3 למונה 1 גורמת להפסקת פעולתו , ובחירת אופן פעולה 3 למונה 0 גורמת ליצירת שני מונים ברוחב של שמונה סיביות . המונים הם . TH 0-ו TL 0 המונים פועלים במקביל ומשפיעים על פעולת מונה . 1 יחידת מנייה TL 0 הבקרה ביחידת המנייה TL 0 מתבצעת באמצעות האוגרים TMOD-ו TCON על-ידי שימוש בסיביות הקשורות למונה . 0 כל יחידת מנייה יכולה לפעול כמונה או כקוצב זמן על-פי הגדרתה באמצעות . C / T 0 בחירת שיטת השליטה במונה מתבצעת באמצעות הסיבית . GATE 0 הפעלת המונה מתבצעת באמצעות הסיבית TR 0 באוגר . TCON דגל הגלישה TF 0 מעודכן כאשר המונה עובר . 00 H-ל FFH-מ יחידת מנייה TH 0 יחידת מנייה זו פועלת כקוצב זמן בלבד . אות שעון המחובר לה הוא 1 / 12 מתדר אות השעון של . 8051-ה הפעלת המונה מתבצעת באמצעות סיבית TR 1 של האוגר TCON ( מונה 1 אינו ניתן לשליטה . ( כאשר המונה עובר , 00 H-ל FFH-מ דגל הגלישה TF 1 מעודכן ( לא מזוהה גלישה במונה . ( 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר