עמוד:243

באיור 9 . 4 מוצג מעגל עקרוני המתאר את מונה 0 הפועל באופן פעולה . 0 דופקי השעון מתקבלים משעון המערכת או מהדק , T 0 בהתאם להגדרת הסיבית . C / T 0 קיימות שתי שיטות לבקרת פעולת המונה : שיטה : 1 כאשר , TR 0 \ = \ 1-ו GATE 0 \ = \ 0 דופקי השעון מגיעים אל יחידת המנייה . שיטה : 2 כאשר , TR 0 \ = \ 1-ו GATE 0 \ = \ 1 מעבר דופקי השעון אל יחידת המנייה מותנה ברמה הקיימת בהדק המבוא . INT 0 כאשר INT 0 = 0 המונה אינו סופר , וכאשר INT 0 \ = \ 1 המונה סופר . כאשר ערך החלק הנמוך של המונה TL 0 הוא 1 FH ומתקבל דופק , המונה מתאפס והחלק הגבוה של המונה TH 0 גדל . 1-ב כאשר ערכו של החלק הגבוה של המונה הוא FFH ומתקבלת הוראת הגדלה , 1-ב המונה מתאפס והדגל TF 0 עולה לרמה . ' 1 ' דגל זה נמצא באוגר TCON שאותו הכרנו בפרק הקודם . המונה ברוחב של 13 סיביות ובעל כושר מנייה רציף של הערכים 0000 H עד . 1 FFFH כאשר המונה עובר 0000 H-ל 1 FFFH-מ דגל , TF 0 \ = \ 1-ה ושומר על מצבו עד לאיפוסו באמצעות הוראה , או כאשר מופעלת שגרת פסיקה והדגל מתאפס בעת הפעלתה . איור 9 . 4 מונה אפס הפועל באופן פעולה 0

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר