עמוד:199

1 . sfr number 1 = 0 x 80 ; // switch group 1 2 . sfr number 2 = 0 x 90 ; // switch group 1 3 . sfr leds = 0 xA 0 ; 4 . unsigned char max ( unsigned char a , unsigned char b ); 5 . void main () 6 . { 7 . while ( 1 ) 8 . { 9 . leds = max ( number 1 , number 2 ); 10 . } 11 . } 12 . unsigned char max ( unsigned char a , unsigned char b ) 13 . { 14 . if ( a > b ) return a ; 15 . return b ; 16 . } הסבר : שורה : 1 שיוך קבוצת המפסקים 1 למפתח . P 0 שורה : 2 שיוך קבוצת המפסקים 2 למפתח . P 1 שורה : 3 שיוך נוריות למפתח . P 2 שורה : 4 הצהרה על הפונקציה . max שורה : 5 הפונקציה הראשית . main שורה : 7 לולאה אינסופית באמצעות . while שורה : 9 זימון הפעולה max עם שני פרמטרים אקטואליים number 1 ו- . number 2 שני הפרמטרים האקטואליים number 1 ו- number 2 מועתקים למשתנים הפורמליים a ו- , b בהתאמה . לאחר ההעתקה מתבצע גוף הפונקציה והערך שמוחזר מוצב במשתנה . leds שורות : 16-12 מהוות את ההגדרה של הפונקציה . max

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר