עמוד:82

הפתרון בשיטה ב : ' 1 . + include < reg 51 . h > 2 . xdata unsigned char Switces –at– 0 x 1000 ; 3 . xdata unsigned char Leds –at– 0 x 2000 ; 4 . bdata sw ; 5 . sbit sw 0 = sw-0 ; 6 . sbit sw 1 = sw-1 ; 7 . sbit sw 2 = sw-2 ; 8 . void main () 9 . { 10 . sw = Switches ; 11 . if ( sw 0 && sw 1 || sw 0 && sw 2 || sw 1 && sw 2 ) 12 . Leds = Leds | 0 x 80 ; 13 . else 14 . Leds = Leds & ~ 0 x 80 ; 15 . while ( 1 ); 16 . } הסבר : בשורה 4 הוגדר משתנה בגודל בית , במרחב מיעון הסיבית . bdata שורות 7-5 משייכות את שלוש הסיביות הימניות במשתנה sw באמצעות אופרטור המקום לשלושה משתנים : . sw 2-ו sw 0 , sw 1 בשורה 10 מתבצעת קריאה של מפתח הקלט והצבת הערך שנקלט במשתנה . sw הוראה 11 היא בעצם משפט תנאי מורכב , הכולל פעולות קישור וגם / ו && או . || לעומת השיטה הקודמת , הביטוי אינו מחושב עד הסוף , ורק אם שלושת התנאים מתקיימים תדלוק הנורה , בכל מקרה אחר הנורה תהיה כבויה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר