עמוד:49

הזזת הנורית הדולקת מקום אחד שמאלה נוצרת על-ידי שליחת נתונים P 3-ל כשערכו של כל אחד כפול מקודמו : המספר 110 = 0000 00012 מדליק את הנורית הימנית ; המספר 210 = 0000 00102 מדליק את הנורית השנייה מימין ; המספר 410 = 0000 01002 מדליק את הנורית השלישית מימין ; המספר 6410 = 0100 00002 מדליק את הנורית השביעית מימין ; המספר 12810 = 1000 00002 מדליק את הנורית השמינית מימין . הסבר : פקודה 6 בודקת את המספר הנוצר על-ידי לחצני המפתח P 3 ומנתבת את המעבד בהתאם לאחת מתשע השורות הבאות . בכל אחת משמונה הצירופים המותרים , שבהם המספרים הנוצרים על-ידי שלושת הלחצנים הם בין , 1112 = 710-ל 0002 = 010 המעבד ינותב לאחת משמונה הפקודות שבשורות 8 עד . 15 פקודות אלה שולחות P 3-ל את אחד משמונת המספרים : 128-ו 64 , 32 , 16 , 8 , 4 , 2 , 1 וגורמות להדלקת הנורית שמיקומה תואם למספר שנוצר על-ידי שלושת הלחצנים . במקרה שנלחץ לחצן לא חוקי , פקודה 6 מנתבת את המעבד לפקודה 16 שם שולחים את המספר 0 למפתח P 3 ומכבים את שמונת הנוריות . ב . יש להפוך את המספרים הבינאריים המייצגים את שמונת המספרים ; 128-ו 64 .... 4 , 2 , 1 כלומר , יש להפוך כל סיבית שערכה , 1-ל 0 וכל סיבית שערכה . 0-ל 1 לדוגמה : המספר 0000 0001 ייהפך 1111 1110 = FEH-ל המספר 0000 0010 ייהפך 1111 1101 = FDH-ל המספר 0100 0000 ייהפך 1011 1111 = BFH-ל המספר 1000 0000 ייהפך 0111 1111 = 7 FH-ל פתרון ראשון : להחליף בפקודות 8 עד 15 את המספרים 128-ו 64 .... 4 , 2 , 1 במספרים : . 7 FH-ו BFH ... , FDH , FEH פתרון שני : לכתוב בפקודות 8 עד , 15 לפני כל אחד מהמספרים , 128-ו 64 .... 4 , 2 , 1 את הסימן , ~ הנקרא , Tilda "טילדה . " אופרטור זה מבצע את הפיכת הסיביות המבוקשת . אופן הכתיבה יהיה : . ~ 128-ו ~ 64 ...., ~ 2 , ~ 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר