עמוד:13

פתרון : א . 1 . main () 2 . { 3 . + pragma asm 4 . MOV DPTR ,+ 1000 5 . MOV R 0 ,+ 40 6 . MOVX A , @ DPTR 7 . MOVX @ R 0 , A 8 . + pragma endasm 9 . } 1 ב . שני ההבדלים , התקפים עבור אחד ( Keil ) מן המהדרים הרבים הקיימים , הם אלה : . 1 הגבול העליון של הבלוק בשפת-הסף של 8051-ה נתחם בהנחיה ,+ pragma asm ללא הסוגריים המסולסלות . . 2 הגבול התחתון של בלוק זה נתחם בהנחיה ,+ pragma endasm ללא הסוגריים המסולסלות . לשילוב של בלוק בשפת-סף בתכנית בשפה העילית ישנם שלושה יתרונות : הקטנת מספר הפקודות של תכנית היעד ; הגדלת מהירות ביצועה של התכנית ; מתן האפשרות לחשב במדויק את משך ביצועה . לתכנית בשפה העילית , המבצעת משימה זהה לזו של תכנית בשפת-סף , ישנה תכנית יעד ארוכה יותר . הסיבה לכך היא שבתהליך ההידור משפה עילית לשפת-סף / לשפת מכונה נוספים בתים שונים לקודי הפקודות . תוספת זו כוללת , לדוגמה , פקודות לשמירת אוגרים במחסנית והגנות שונות . נוהגים לשלב תכנית בשפת-סף כחלק מתכנית בשפה עילית כאשר דרושים ביצוע מהיר של משימה ונתונים על משך ביצועה המדויק . מובן ששילוב כזה דורש מן המתכנת להכיר את פקודות . 8051-ה שילוב של תכנית הכתובה בשפת-סף כחלק מתכנית בשפה העילית שימושי ביישומי זמן אמת , . Real Time Applications 1 Keil מהווה את סביבת הפיתוח הרשמית של תכנית הלימודים . בנספח א' מוסבר אופן השילוב של קוד בשפת-הסף בתכנית בשפת . C

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר