עמוד:136

הבאת הביכורים " והיה כי תבוא אל הארץ אשר ה' אלקיך נתן לך נחלה וירשתה וישבת בה . ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר ה' אלקיך נתן לך ושמת בטנא והלכת אל המקום אשר יבחר ה' אלקיך לשכן שמו שם . ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם ואמרת אליו הגדתי היום לה' אלקיך כי באתי אל הארץ אשר נשבע ה' לאבתינו לתת לנו . ולקח הכהן הטנא מידך והניחו לפני מזבח ה' אלקיך . וענית ואמרת לפני ה' אלקיך , ארמי אבד אבי וירד מצרימה ויגר שם במתי מעט ויהי שם לגוי גדול עצום ורב . וירעו אתנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבדה קשה . ונצעק אל ה' אלקי אבתינו וישמע ה' את קלנו וירא את ענינו ואת עמלנו ואת לחצנו . ויוצאנו ה' ממצרים ביד חזקה ובזרע נטויה ובמרא גדל ובאתות ובמפתים . ויבאנו אל המקום הזה ויתן לנו את הארץ הזאת ארץ זבת חלב ודבש . ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתתה לי ; 'ה והנחתו לפני ה' אלקיך והשתחוית לפני ה' אלקיך . ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה' אלקיך ולביתך , אתה והלוי והגר אשר בקרבך " . דברים כו , א-יא וירשתה - ירשת אותה , קיבלת אותה בירושה וכעת היא שייכת לך טנא - סל קלוע מענפים שמיועד להחזיק בו פרות במתי מעט - אנשים מעטים גוי - עם ביכורים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר