עמוד:197

יד וילקט יוסף את כל הכסף הנמצא בארץ מצרים ובארץ כנען , בשבר אשר הם שברים , ויבא יוסף את הכסף ביתה פרעה . טו ויתם הכסף מארץ מצרים ומארץ כנען , ויבאו כל מצרים אל יוסף לאמר : הבה לנו לחם , ולמה נמות נגדך ? כי אפס כסף . טז ויאמר יוסף : הבו מקניכם ואתנה לכם במקניכם , אם אפס כסף . › יז ויביאו את מקניהם אל יוסף , ויתן להם יוסף לחם בסוסים ובמקנה הצאן ובמקנה הבקר ובחמרים , וינהלם בלחם בכל מקנהם בשנה ההוא . יח ותתם השנה ההוא , ויבאו אליו בשנה השנית , ויאמרו לו : לא נכחד מאדני , כי אם תם הכסף ומקנה הבהמה אל אדני . לא נשאר לפני אדני בלתי אם גויתנו ואדמתנו . יט למה נמות לעיניך , גם אנחנו גם אדמתנו ? קנה אתנו ואת אדמתנו בלחם , ונהיה אנחנו ואדמתנו עבדים לפרעה , ותן זרע ונחיה ולא נמות , והאדמה לא תשם . כ ויקן יוסף את כל אדמת מצרים לפרעה , כי מכרו מצרים איש שדהו , כי חזק עלהם הרעב . ותהי הארץ לפרעה . כא ואת העם העביר אתו לערים , מקצה גבול מצרים ועד קצהו . כב רק אדמת הכהנים לא קנה , כי חק לכהנים מאת פרעה , ואכלו את חקם אשר נתן להם פרעה , על כן לא מכרו את אדמתם . כג ויאמר יוסף אל העם : הן קניתי אתכם היום ואת אדמתכם לפרעה , הא לכם זרע וזרעתם את האדמה . כד והיה בתבואת , ונתתם חמישית לפרעה , וארבע הידת יהיה לכם לזרע השדה ולאכלכם , ולאשר בבתיכם ולאכל לטפכם . כה ויאמרו : החיתנו . נמצא חן בעיני אדני והיינו עבדים לפרעה . כו › וישם אתה יוסף לחק עד היום הזה על אדמת מצרים , לפרעה לחמש . רק אדמת הכהנים לבדם לא היתה לפרעה . כז וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גשן , ויאחזו בה ויפרו וירבו מאד . כח ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה , ויהי ימי יעקב שני חייו שבע שנים וארבעים ומאת שנה . כט ויקרבו ימי ישראל למות , ויקרא לבנו ליוסף , ויאמר לו : אם נא מצאתי חן בעיניך , שים נא ידך תחת ירכי , ועשית עמדי חסד ואמת , אל נא תקברני במצרים . ל ושכבתי עם אבתי , ונשאתני ממצרים וקברתני בקברתם . ויאמר : אנכי אעשה כדברך . לא ויאמר : השבעה לי , וישבע לו . וישתחו ישראל על ראש המטה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר