עמוד:139

יב ויאמר : נסעה ונלכה , ואלכה לנגדך . יג ויאמר אליו : אדני ידע כי הילדים רכים , והצאן והבקר עלות עלי , ודפקום יום אחד ומתו כל הצאן . יד יעבר נא אדני לפני עבדו , ואני אתנהלה לאטי לרגל המלאכה אשר לפני ולרגל הילדים , עד אשר אבא אל אדני שעירה . טו ויאמר עשו : אציגה נא עמך מן העם אשר אתי . ויאמר : למה זה אמצא חן בעיני אדני ? טז וישב ביום ההוא עשו לדרכו שעירה . יז ויעקב נסע סכתה , ויבן לו בית , ולמקנהו עשה סכת , על כן קרא שם המקום סכות . יעקב מגיע לשכם יח ויבא יעקב שלם עיר שכם אשר בארץ כנען , בבאו מפדן ארם , ויחן את פני העיר . יט ויקן את חלקת השדה אשר נטה שם אהלו מיד בני חמור אבי שכם , במאה קשיטה . כ ויצב שם מזבח , ויקרא לו אל אלהי ישראל . ואלכה לנגדך ( יב : ( אלך במקביל אליך , אלך לידך . רכים ( יג : ( חלשים , עדינים . עלות עלי ( יג : ( מניקות שצריך לשמר עליהן . ודפקום ( יג : ( אם ילחצו עליהם ללכת מהר ... יעבר ( יד : ( ילך ( אתה תלך . ( אתנהלה לאטי ( יד : ( אלך לאט . לרגל המלאכה ... ולרגל הילדים ( יד : ( לפי קצב ההליכה של המקנה ( הצאן והבקר ) ושל הילדים . שעירה ( יד : ( אל שעיר ( מקום המגורים של עשו . ( אציגה ( טו : ( אשאיר אצלך . מן העם אשר אתי ( טו : ( אנשים מהמחנה שלי . שלם ( יח : ( בשלום . ויחן את פני העיר ( יח : ( חנה מול העיר . ויקן ( יט : ( קנה . חלקת השדה ( יט : ( חלקת האדמה . נטה ( יט : ( הקים . קשיטה ( יט : ( אמצעי תשלום , משהו שהיו משלמים בו . מזבח : ( כ ) מבנה שהיו מקריבים עליו קרבנות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר