עמוד:119

חלום יעקב י ויצא יעקב מבאר שבע , וילך חרנה . יא ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש , ויקח מאבני המקום וישם מראשתיו , וישכב במקום ההוא . יב ויחלם והנה סלם מצב ארצה , וראשו מגיע השמימה , והנה מלאכי אלהים עלים וירדים בו . יג והנה יהוה נצב עליו ויאמר : אני יהוה אלהי אברהם אביך ואלהי יצחק . הארץ אשר אתה שכב עליה , לך אתננה ולזרעך . יד והיה זרעך כעפר הארץ , ופרצת ימה וקדמה וצפנה ונגבה , ונברכו בך כל משפחת האדמה ובזרעך . טו והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך , והשבתיך אל האדמה הזאת , כי לא אעזבך עד אשר אם עשיתי את אשר דברתי לך . חרנה : ( י ) אל חרן . ויפגע במקום ( יא : ( הגיע למקום . וילן ( יא : ( לן , ישן . בא השמש ( יא : ( שקעה השמש . מראשתיו ( יא : ( מתחת לראשו . נצב עליו ( יג : ( עומד עליו . אתננה ( יג : ( אתן אותה . והיה זרעך כעפר הארץ ( יד : ( יהיו לך צאצאים רבים כל כך , כמו גרגירי אדמה . ופרצת ( יד : ( תפרץ , תתרחב ותתרבה . ימה וקדמה וצפנה ונגבה ( יד : ( לכל הכוונים – לצפון , לדרום , למזרח ולמערב . ונברכו בך כל משפחת האדמה ובזרעך ( יד : ( כלם יהיו מברכים בזכותך . אנכי עמך ( טו : ( אני אתך . עד אשר אם עשיתי את אשר דברתי לך ( טו : ( עד שאקים את מה שהבטחתי לך .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר