עמוד:106

פרק כו בארץ כנען היה רעב , ויצחק עבר לגור בגרר , בארץ פלשתים . יצחק הצליח מאוד , אבל תושבי המקום קנאו בו ופגעו בבארות שחפר . אחריתקופהארכהשלסכסוכים , יצחקכרתבריתשלוםעםהפלשתים . ההבטחות ליצחק א ויהי רעב בארץ , מלבד הרעב הראשון אשר היה בימי אברהם . וילך יצחק אל אבימלך מלך פלשתים גררה . ב וירא אליו יהוה , ויאמר : אל תרד מצרימה , שכן בארץ אשר אמר אליך . ג גור בארץ הזאת , ואהיה עמך ואברכך , כי לך ולזרעך אתן את כל הארצת האל , והקמתי את השבעה אשר נשבעתי לאברהם אביך . ד והרביתי את זרעך ככוכבי השמים , ונתתי לזרעך את כל הארצת האל , והתברכו בזרעך כל גויי הארץ . פלשתים : ( א ) עם שחי באזור חוף הים . גררה : ( א ) אל העיר גרר . וירא : ( ב ) נראה , התגלה . שכן : ( ב ) השאר לגור . ואברכך : ( ג ) אברך אותך . ולזרעך : ( ג ) לצאצאים שלך . האל : ( ג ) האלה . והקמתי : ( ג ) אני אקים . שבעה : ( ג ) שבועה , הבטחה שחיבים לקים . והרביתי את זרעך : ( ד ) אתן לך הרבה צאצאים . ככוכביהשמים : ( ד ) כמו המספר העצום של הכוכבים . והתברכו בזרעך כל גוייהארץ : ( ד ) האנשים בארץ יאחלו זה לזה להיות מברכים כמו הצאצאים שלך .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר