עמוד:79

לוט ומשפחתו בורחים מסדום טו וכמו השחר עלה , ויאיצו המלאכים בלוט לאמר : קום קח את אשתך ואת שתי בנתיך הנמצאת , פן תספה בעון העיר . טז ויתמהמה , ויחזיקו האנשים בידו וביד אשתו וביד שתי בנתיו , בחמלת יהוה עליו , ויצאהו וינחהו מחוץ לעיר . יז ויהי כהוציאם אתם החוצה , ויאמר : המלט על נפשך , אל תביט אחריך ואל תעמד בכל הככר . ההרה המלט פן תספה . יח ויאמר לוט אלהם : אל נא אדני . יט הנה נא מצא עבדך חן בעיניך , ותגדל חסדך אשר עשית עמדי להחיות את נפשי , ואנכי לא אוכל להמלט ההרה פן תדבקני הרעה ומתי . כ הנה נא העיר הזאת קרבה לנוס שמה , והוא מצער . אמלטה נא שמה , הלא מצער הוא , ותחי נפשי . כא ויאמר אליו : הנה נשאתי פניך גם לדבר הזה , לבלתי הפכי את העיר אשר דברת . כב מהר המלט שמה , כי לא אוכל לעשות דבר עד באך שמה . על כן קרא שם העיר צוער . כג השמש יצא על הארץ , ולוט בא צערה . וכמו השחר עלה ( טו : ( כאשר הגיע הבקר . ויאיצו ( טו : ( האיצו , זרזו . פן תספה ( טו : ( כדי שלא תמות . בעון העיר ( טו : ( בגלל החטאים של העיר ובגלל הענש שמגיע לאנשי העיר . ויתמהמה ( טז : ( התמהמה , התעכב . בחמלת יהוה ( טז : ( בזכות רחמי . 'ה ההרה המלט ( יז : ( ברח אל ההר . ותגדל חסדך ( יט : ( הגדלת את החסד שלך , עשית לי הרבה דברים טובים . עמדי ( יט : ( עמי , אתי . להחיות את נפשי ( יט : ( להשאיר אותי בחיים . פן תדבקני הרעה ( יט : ( כדי שהדברים הרעים שקורים בעיר לא ישיגו אותי . ומתי ( יט : ( ואמות . לנוס שמה : ( כ ) לברח לשם . מצער : ( כ ) עיר קטנה . אמלטה : ( כ ) אמלט , אברח . נשאתי פניך ( כא : ( אני ] אלהים [ מסכים אתך . לבלתי הפכי ( כא : ( כדי שלא אהפך , כדי שלא אהרס . השמש יצא ( כג : ( השמש זרחה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר