עמוד:860

פרק לא א וככלות כל-זאת יצאו כל-ישראל הנמצאים לערי יהודה וישברו המצבות ויגדעו האשרים וינתצו את-הבמות ואת-המזבחת מכל-יהודה ובנימן ובאפרים ומנשה עד-לכלה וישובו כלבני ישראל איש לאחזתו לעריהם : ב ויעמד יחזקיהו את-מחלקות הכהנים והלוים עלמחלקותם איש כפי עבדתו לכהנים וללוים לעלה ולשלמים לשרת ולהדות ולהלל בשערי מחנות יהוה : ג ומנת המלך מן-רכושו לעלות לעלות הבקר והערב והעלות לשבתות ולחדשים ולמעדים ככתוב בתורת יהוה : ד ויאמר לעם ליושבי ירושלם לתת מנת הכהנים והלוים למען יחזקו בתורת יהוה : ה וכפרץ הדבר הרבו בני-ישראל ראשית דגן תירוש ויצהר ודבש וכל תבואת שדה ומעשר הכל לרב הביאו : ו ובני ישראל ויהודה היושבים בערי יהודה גם-הם מעשר בקר וצאן ומעשר קדשים המקדשים ליהוה אלהיהם הביאו ויתנו ערמות ערמות : ז בחדש השלשי החלו הערמות לימוד ובחדש השביעי כלו : ח ויבאו יחזקיהו והשרים ויראו את-הערמות ויברכו את-יהוה ואת עמו ישראל : ט וידרש יחזקיהו על-הכהנים והלוים על-הערמות : י ויאמר אליו עזריהו הכהן הראש לבית צדוק ויאמר מהחל התרומה לביא בית-יהוה אכול ושבוע והותר עד-לרוב כי יהוה ברך את-עמו והנותר את-ההמון הזה : יא ויאמר יחזקיהו להכין לשכות בבית יהוה ויכינו : יב ויביאו אתהתרומה והמעשר והקדשים באמונה ועליהם נגיד כנניהו הלוי ושמעי אחיהו משנה : יג ויחיאל ועזזיהו ונחת ועשהאל וירימות ויוזבד ואליאל ויסמכיהו ומחת ובניהו פקידים מיד כנניהו ושמעי אחיו במפקד יחזקיהו המלך ועזריהו נגיד בית-האלהים : יד וקורא בן-ימנה הלוי השוער למזרחה על נדבות האלהים לתת תרומת יהוה וקדשי הקדשים : טו ועל-ידו עדן ומנימן וישוע ושמעיהו אמריהו ושכניהו בערי הכהנים באמונה לתת לאחיהם במחלקות כגדול כקטן : טז מלבד התיחשם לזכרים מבן שלוש שנים ולמעלה לכל-הבא לבית-יהוה לדבר-יום ביומו לעבודתם במשמרותם כמחלקותיהם : יז ואת התיחש הכהנים לבית אבותיהם והלוים מבן עשרים שנה ולמעלה במשמרותיהם במחלקותיהם : יח ולהתיחש בכל-טפם נשיהם ובניהם ובנותיהם לכל-קהל כי באמונתם יתקדשו-קדש : יט ולבני אהרן הכהנים בשדי מגרש עריהם בכל-עיר ועיר אנשים אשר נקבו בשמות לתת מנות לכל-זכר בכהנים ולכל-התיחש בלוים : כ ויעש כזאת יחזקיהו בכל-יהודה ויעש החוב והישר והאמת לפני יהוה אלהיו : כא ובכל-מעשה אשר-החל בעבודת בית-האלהים ובתורה ובמצוה לדרש לאלהיו בכל-לבבו עשה והצליח :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר