עמוד:844

פרק טז א בשנת שלשים ושש למלכות אסא עלה בעשא מלך-ישראל על-יהודה ויבן את-הרמה לבלתי תת יוצא ובא לאסא מלך יהודה : ב ויצא אסא כסף וזהב מאצרות בית יהוה ובית המלך וישלח אל-בן-הדד מלך ארם היושב בדרמשק לאמר : ג ברית ביני ובינך ובין אבי פרק טו א ועזריהו בן-עודד היתה עליו רוח אלהים : ב ויצא לפני אסא ויאמר לו שמעוני אסא וכליהודה ובנימן יהוה עמכם בהיותכם עמו ואם-תדרשהו ימצא לכם ואם-תעזבהו יעזב אתכם : ג וימים רבים לישראל ללא אלהי אמת וללא כהן מורה וללא תורה : ד וישב בצר-לו עליהוה אלהי ישראל ויבקשהו וימצא להם : ה ובעתים ההם אין שלום ליוצא ולבא כי מהומת רבות על כל-יושבי הארצות : ו וכתתו גוי-בגוי ועיר בעיר כי-אלהים הממם בכל-צרה : ז ואתם חזקו ואל-ירפו ידיכם כי יש שכר לפעלתכם : ח וכשמע אסא הדברים האלה והנבואה עדד הנביא התחזק ויעבר השקוצים מכל-ארץ יהודה ובנימן ומן-הערים אשר לכד מהר אפרים ויחדש את-מזבח יהוה אשר לפני אולם יהוה : ט ויקבץ את-כל-יהודה ובנימן והגרים עמהם מאפרים ומנשה ומשמעון כי-נפלו עליו מישראל לרב בראתם כי-יהוה אלהיו עמו : י ויקבצו ירושלם בחדש השלישי לשנת חמש-עשרה למלכות אסא : יא ויזבחו ליהוה ביום ההוא מן-השלל הביאו בקר שבע מאות וצאן שבעת אלפים : יב ויבאו בברית לדרוש את-יהוה אלהי אבותיהם בכל-לבבם ובכל-נפשם : יג וכל אשר לא-ידרש ליהוה אלהיישראל יומת למן-קטן ועד-גדול למאיש ועד-אשה : יד וישבעו ליהוה בקול גדול ובתרועה ובחצצרות ובשופרות : טו וישמחו כל-יהודה על-השבועה כי בכל-לבבם נשבעו ובכלרצונם בקשהו וימצא להם וינח יהוה להם ממביב : טז וגם-מעכה אם אסא המלך הסירה מגבירה אשר-עשתה לאשרה מפלצת ויכרת אסא את-מפלצתה וידק וישרף בנחל קדרון : יז והבמות לא-סרו מישראל רק לבב-אסא היה שלם כל-ימיו : יח ויבא את-קדשי אביו וקדשיו בית האלהים כסף וזהב וכלים : יט ומלחמה לא היתה עד שנת-שלשים וחמש למלכות אסא : והעם אשר-עמו עד-לגרר ויפל מכושים לאין להם מחיה כי-נשברו לפני-יהוה ולפני מחנהו וישאו שלל הרבה מאד : יג ויכו את כל-הערים סביבות גרר כי-היה פחד-יהוה עליהם ויבזו את-כל-הערים כי-בזה רבה היתה בהם : יד וגם-אהלי מקנה הכו וישבו צאן לרב וגמלים וישבו ירושלם :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר