עמוד:839

כל-אשר היה עם-לבבה : ב ויגד-לה שלמה את-כל-דבריה ולא-נעלם דבר משלמה אשר לא הגיד לה : ג ותרא מלכת-שבא את חכמת שלמה והבית אשר בנה : ד ומאכל שלחנו ומושב עבדיו ומעמד משרתיו ומלבושיהם ומשקיו ומלבושיהם ועליתו אשר יעלה בית יהוה ולאהיה עוד בה רוח : ה ותאמר אל-המלך אמת הדבר אשר שמעתי בארצי על-דבריך ועלחכמתך : ו ולא-האמנתי לדבריהם עד אשר-באתי ותראינה עיני והנה לא הגד-לי חצי מרבית חכמתך יספת על-השמועה אשר שמעתי : ז אשרי אנשיך ואשרי עבדיך אלה העמדים לפניך תמיד ושמעים את-חכמתך : ח יהי יהוה אלהיך ברוך אשר חפץ בך לתתך על-כסאו למלך ליהוה אלהיך באהבת אלהיך את-ישראל להעמידו לעולם ויתנך עליהם למלך לעשות משפט וצדקה : ט ותתן למלך מאה ועשרים ככר זהב ובשמים לרב מאד ואבן יקרה ולא היה כבשם ההוא אשר-נתנה מלכת-שבא למלך שלמה : י וגם-עבדי חורם ועבדי שלמה אשר-הביאו זהב מאופיר הביאו עצי אלגומים ואבן יקרה : יא ויעש המלך את-עצי האלגומים מסלות לבית-יהוה ולבית המלך וכנרות ונבלים לשרים ולא-נראו כהם לפנים בארץ יהודה : יב והמלך שלמה נתן למלכת-שבא את-כל-חפצה אשר שאלה מלבד אשרהביאה אל-המלך ותהפך ותלך לארצה היא ועבדיה : יג ויהי משקל הזהב אשר-בא לשלמה בשנה אחת שש מאות וששים ושש ככרי זהב : יד לבד מאנשי התרים והמחרים מביאים וכל-מלכי ערב ופחות הארץ מביאים זהב וכסף לשלמה : טו ויעש המלך שלמה מאתים צנה זהב שחוט שש מאות זהב שחוט יעלה על-הצנה האחת : טז ושלש-מאות מגנים זהב שחוט שלש מאות זהב יעלה על המגן האחת ויתנם המלך בבית יער הלבנון : יז ויעש המלך כמאשן גדול ויצפהו זהב טהור : יח ושש מעלות לכמא וכבש בזהב לכמא מאחזים וידות מזה ומזה על-מקום השבת ושנים אריות עמדים אצל הידות : יט ושנים עשר אריות עמדים שם על-שש המעלות מזה ומזה לא-נעשה כן לכל-ממלכה : כ וכל כלי משקה המלך שלמה זהב וכל כלי בית-יער הלבנון זהב סגור אין כסף נחשב בימי שלמה למאומה : כא כי-אניות למלך הלכות תרשיש עם עבדי חורם אחת לשלוש שנים תבואנה אניות תרשיש נשאות זהב וכסף שנהבים וקופים ותוכיים : כב ויגדל המלך שלמה מכל מלכי הארץ לעשר וחכמה : כג וכל מלכי הארץ מבקשים את-פני שלמה לשמע את-חכמתו אשר-נתן האלהים בלבו : כד והם מביאים איש מנחתו כלי כסף וכלי זהב ושלמות נשק ובשמים סוסים ופרדים דבר-שנה בשנה : כה ויהי לשלמה ארבעת אלפים אריות סוסים ומרכבות ושנים-עשר אלף פרשים ויניחם בערי הרכב ועם-המלך בירושלם : כו ויהי מושל בכל-המלכים מן-הנהר ועד-ארץ פלשתים ועד גבול מצרים : כז ויתן המלך את-הכסף בירושלם כאבנים ואת הארזים נתן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר