עמוד:835

פרק ו א אז אמר שלמה יהוה אמר לשכון בערפל : ב ואני בניתי בית-זבל לך ומכון לשבתך עולמים : ג וימב המלך את-פניו ויברך את כל-קהל ישראל וכל-קהל ישראל עומד : ד ויאמר ברוך יהוה אלהי ישראל אשר דבר בפיו את דויד אבי ובידיו מלא לאמר : ה מן-היום אשר הוצאתי את-עמי מארץ מצרים לא-בחרתי בעיר מכל שבטי ישראל לבנות בית להיות שמי שם ולא-בחרתי באיש להיות נגיד על-עמי ישראל : ו ואבחר בירושלם להיות שמי שם ואבחר בדויד להיות על-עמי ישראל : ז ויהי עם-לבב דויד אבי לבנות בית לשם יהוה אלהי ישראל : ח ויאמר יהוה אל-דויד אבי יען אשר היה עם-לבבך לבנות בית לשמי הטיבות כי היה עם-לבבך : ט רק אתה לא תבנה הבית כי בנך היוצא מחלציך הוא-יבנה הבית לשמי : י ויקם יהוה את-דברו אשר דבר ואקום תחת דויד אבי ואשב על-כמא ישראל כאשר דבר יהוה ואבנה הבית לשם יהוה אלהי ישראל : יא ואשים שם את-הארון אשר-שם ברית יהוה אשר כרת עם-בני ישראל : יב ויעמד לפני מזבח יהוה נגד כל-קהל ישראל ויפרש כפיו : יג כי-עשה שלמה כיור נחשת ויתנהו בתוך העזרה חמש אמות ארכו וחמש אמות רחבו ואמות שלוש קומתו ויעמד עליו ויברך על-ברכיו נגד כל-קהל ישראל ויפרש כפיו השמימה : יד ויאמר יהוה אלהי ישראל אין-כמוך אלהים בשמים ובארץ שמר הברית והחסד לעבדיך ההלכים לפניך בכל-לבם : טו אשר שמרת לעבדך דויד אבי את אשר-דברת לו ותדבר בפיך ובידך מלאת כיום הזה : טז ועתה יהוה אלהי ישראל שמר לעבדך דויד אבי את אשר דברת לו לאמר לא-יכרת לך איש מלפני יושב על-כמא ישראל רק אם-ישמרו בניך את-דרכם ללכת בתורתי כאשר הלכת לפני : יז ועתה יהוה אלהי ישראל יאמן דברך אשר דברת לעבדך לדויד : יח כי האמנם ישב אלהים את-האדם על-הארץ הנה שמים ושמי השמים לא יכלכלוך אף כי-הבית הזה אשר בניתי : יט ופנית אל-תפלת עבדך ואל-תחנתו יהוה אלהי לשמע אל-הרנה ואל-התפלה אשר עבדך מתפלל לפניך : כ להיות עיניך פתחות אל-הבית הזה יומם ולילה אל-המקום אשר אמרת לשום שמך שם לשמוע אל-התפלה אשר יתפלל עבדך אל-המקום הזה : כא ושמעת אל-תחנוני עבדך ועמך ישראל אשר יתפללו אל-המקום ועמהם כהנים למאה ועשרים מחצרים בחצצרות : יג ויהי כאחד למחצרים ולמשררים להשמיע קול-אחד להלל ולהדות ליהוה וכהרים קול בחצצרות ובמצלתים ובכלי השיר ובהלל ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו והבית מלא ענן בית יהוה : יד ולא-יכלו הכהנים לעמוד לשרת מפני הענן כי-מלא כבוד-יהוה את-בית האלהים :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר