עמוד:831

פרק א א ויתחזק שלמה בן-דויד על-מלכותו ויהוה אלהיו עמו ויגדלהו למעלה : ב ויאמר שלמה לכל-ישראל לשרי האלפים והמאות ולשפטים ולכל נשיא לכל-ישראל ראשי האבות : ג וילכו שלמה וכל-הקהל עמו לבמה אשר בגבעון כי-שם היה אהל מועד האלהים אשר עשה משה עבד-יהוה במדבר : ד אבל ארון האלהים העלה דויד מקרית יערים בהכין לו דויד כי נטה-לו אהל בירושלם : ה ומזבח הנחשת אשר עשה בצלאל בן-אורי בן-חור שם לפני משכן יהוה וידרשהו שלמה והקהל : ו ויעל שלמה שם על-מזבח הנחשת לפני יהוה אשר לאהל מועד ויעל עליו עלות אלף : ז בלילה ההוא נראה אלהים לשלמה ויאמר לו שאל מה אתן-לך : ח ויאמר שלמה לאלהים אתה עשית עם-דויד אבי חסד גדול והמלכתני תחתיו : ט עתה יהוה אלהים יאמן דברך עם דויד אבי כי אתה המלכתני על-עם רב כעפר הארץ : י עתה חכמה ומדע תן-לי ואצאה לפני העם-הזה ואבואה כי-מי ישפט את-עמך הזה הגדול : יא ויאמר-אלהים לשלמה יען אשר היתה זאת עם-לבבך ולא-שאלת עשר נכסים וכבוד ואת נפש שנאיך וגם-ימים רבים לא שאלת ותשאל-לך חכמה ומדע אשר תשפוט את-עמי אשר המלכתיך עליו : יב החכמה והמדע נתון לך ועשר ונכסים וכבוד אתן-לך אשר לא-היה כן למלכים אשר לפניך ואחריך לא יהיה-כן : יג ויבא שלמה לבמה אשר-בגבעון ירושלם מלפני אהל מועד וימלך על-ישראל : יד ויאסף שלמה רכב ופרשים ויהי-לו אלף וארבעמאות רכב ושנים-עשר אלף פרשים ויניחם בערי הרכב ועם-המלך בירושלם : טו ויתן המלך את-הכסף ואת-הזהב בירושלם כאבנים ואת הארזים נתן כשקמים אשר-בשפלה לרב : טז ומוצא המוסים אשר לשלמה ממצרים ומקוא סחרי המלך מקוא יקחו במחיר : יז ויעלו ויוציאו ממצרים מרכבה בשש מאות כסף וסוס בחמשים ומאה וכן לכל-מלכי החתים ומלכי ארם בידם יוציאו : יח ויאמר שלמה לבנות בית לשם יהוה ובית למלכותו : דברי הימים ב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר