עמוד:830

ואין מקוה : טז יהוה אלהינו כל ההמון הזה אשר הכיננו לבנות-לך בית לשם קדשך מידך הוא ולך הכל : יז וידעתי אלהי כי אתה בחן לבב ומישרים תרצה אני בישר לבבי התנדבתי כל-אלה ועתה עמך הנמצאו-פה ראיתי בשמחה להתנדב-לך : יח יהוה אלהי אברהם יצחק וישראל אבתינו שמרה-זאת לעולם ליצר מחשבות לבב עמך והכן לבבם אליך : יט ולשלמה בני תן לבב שלם לשמור מצותיך עדותיך וחקיך ולעשות הכל ולבנות הבירה אשר-הכינותי : כ ויאמר דויד לכל-הקהל ברכו-נא את-יהוה אלהיכם ויברכו כל-הקהל ליהוה אלהי אבתיהם ויקדו וישתחוו ליהוה ולמלך : כא ויזבחו ליהוה זבחים ויעלו עלות ליהוה למחרת היום ההוא פרים אלף אילים אלף כבשים אלף ונסכיהם וזבחים לרב לכלישראל : כב ויאכלו וישתו לפני יהוה ביום ההוא בשמחה גדולה וימליכו שנית לשלמה בןדויד וימשחו ליהוה לנגיד ולצדוק לכהן : כג וישב שלמה על-כמא יהוה למלך תחת-דויד אביו ויצלח וישמעו אליו כל-ישראל : כד וכל-השרים והגברים וגם כל-בני המלך דויד נתנו יד תחת שלמה המלך : כה ויגדל יהוה את-שלמה למעלה לעיני כל-ישראל ויתן עליו הוד מלכות אשר לא-היה על-כל-מלך לפניו על-ישראל : כו ודויד בן-ישי מלך על-כל-ישראל : כז והימים אשר מלך על-ישראל ארבעים שנה בחברון מלך שבע שנים ובירושלם מלך שלשים ושלוש : כח וימת בשיבה טובה שבע ימים עשר וכבוד וימלך שלמה בנו תחתיו : כט ודברי דויד המלך הראשנים והאחרנים הנם כתובים על-דברי שמואל הראה ועל-דברי נתן הנביא ועל-דברי גד החזה : ל עם כל-מלכותו וגבורתו והעתים אשר עברו עליו ועלישראל ועל כל-ממלכות הארצות :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר