עמוד:829

פרק כט א ויאמר דויד המלך לכל-הקהל שלמה בני אחד בחר-בו אלהים נער ורך והמלאכה גדולה כי לא לאדם הבירה כי ליהוה אלהים : ב וככל-כחי הכינותי לבית-אלהי הזהב לזהב והכסף לכסף והנחשת לנחשת הברזל לברזל והעצים לעצים אבני-שהם ומלואים אבני-פוך ורקמה וכל אבן יקרה ואבני-שיש לרב : ג ועוד ברצותי בבית אלהי יש-לי סגלה זהב וכסף נתתי לבית-אלהי למעלה מכל-הכינותי לבית הקדש : ד שלשת אלפים ככרי זהב מזהב אופיר ושבעת אלפים ככר-כסף מזקק לטוח קירות הבתים : ה לזהב לזהב ולכסף לכסף ולכלמלאכה ביד חרשים ומי מתנדב למלאות ידו היום ליהוה : ו ויתנדבו שרי האבות ושרי שבטי ישראל ושרי האלפים והמאות ולשרי מלאכת המלך : ז ויתנו לעבודת בית-האלהים זהב ככרים חמשת-אלפים ואדרכנים רבו וכסף ככרים עשרת אלפים ונחשת רבו ושמונת אלפים ככרים וברזל מאה-אלף ככרים : ח והנמצא אתו אבנים נתנו לאוצר בית-יהוה על יד-יחיאל הגרשני : ט וישמחו העם על-התנדבם כי בלב שלם התנדבו ליהוה וגם דויד המלך שמח שמחה גדולה : י ויברך דויד את-יהוה לעיני כל-הקהל ויאמר דויד ברוך אתה יהוה אלהי ישראל אבינו מעולם ועד-עולם : יא לך יהוה הגדלה והגבורה והתפארת והנצח וההוד כי-כל בשמים ובארץ לך יהוה הממלכה והמתנשא לכל לראש : יב והעשר והכבוד מלפניך ואתה מושל בכל ובידך כח וגבורה ובידך לגדל ולחזק לכל : יג ועתה אלהינו מודים אנחנו לך ומהללים לשם תפארתך : יד וכי מי אני ומי עמי כי-נעצר כח להתנדב כזאת כי-ממך הכל ומידך נתנו לך : טו כי-גרים אנחנו לפניך ותושבים ככל-אבתינו כצל ימינו על-הארץ ועבודה לכל כלי הכסף במשקל לכל-כלי עבודה ועבודה : טו ומשקל למנרות הזהב ונרתיהם זהב במשקל-מנורה ומנורה ונרתיה ולמנרות הכסף במשקל למנורה ונרתיה כעבודת מנורה ומנורה : טז ואת-הזהב משקל לשלחנות המערכת לשלחן ושלחן וכסף לשלחנות הכסף : יז והמזלגות והמזרקות והקשות זהב טהור ולכפורי הזהב במשקל לכפור וכפור ולכפורי הכסף במשקל לכפור וכפור : יח ולמזבח הקטרת זהב מזקק במשקל ולתבנית המרכבה הכרבים זהב לפרשים וסככים על-ארון ברית-יהוה : יט הכל בכתב מיד יהוה עלי השכיל כל מלאכות התבנית : כ ויאמר דויד לשלמה בנו חזק ואמץ ועשה אלתירא ואל-תחת כי יהוה אלהים אלהי עמך לא ירפך ולא יעזבך עד-לכלות כל-מלאכת עבודת בית-יהוה : כא והנה מחלקות הכהנים והלוים לכל-עבודת בית האלהים ועמך בכלמלאכה לכל-נדיב בחכמה לכל-עבודה והשרים וכל-העם לכל-דבריך :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר