עמוד:828

פרק כח א ויקהל דויד את-כל-שרי ישראל שרי השבטים ושרי המחלקות המשרתים את-המלך ושרי האלפים ושרי המאות ושרי כל-רכוש-ומקנה למלך ולבניו עם-המריסים והגבורים ולכל-גבור חיל אל-ירושלם : ב ויקם דויד המלך על-רגליו ויאמר שמעוני אחי ועמי אני עם-לבבי לבנות בית מנוחה לארון ברית-יהוה ולהדם רגלי אלהינו והכינותי לבנות : ג והאלהים אמר לי לא-תבנה בית לשמי כי איש מלחמות אתה ודמים שפכת : ד ויבחר יהוה אלהי ישראל בי מכל בית-אבי להיות למלך על-ישראל לעולם כי ביהודה בחר לנגיד ובבית יהודה בית אבי ובבני אבי בי רצה להמליך על-כל-ישראל : ה ומכל-בני כי רבים בנים נתן לי יהוה ויבחר בשלמה בני לשבת על-כמא מלכות יהוה על-ישראל : ו ויאמר לי שלמה בנך הוא-יבנה ביתי וחצרותי כי-בחרתי בו לי לבן ואני אהיה-לו לאב : ז והכינותי את-מלכותו עד-לעולם אם-יחזק לעשות מצותי ומשפטי כיום הזה : ח ועתה לעיני כל-ישראל קהל-יהוה ובאזני אלהינו שמרו ודרשו כל-מצות יהוה אלהיכם למען תירשו את-הארץ החובה והנחלתם לבניכם אחריכם עד-עולם : ט ואתה שלמה-בני דע את-אלהי אביך ועבדהו בלב שלם ובנפש חפצה כי כל-לבבות דורש יהוה וכל-יצר מחשבות מבין אם-תדרשנו ימצא לך ואם-תעזבנו יזניחך לעד : י ראה עתה כי-יהוה בחר בך לבנות-בית למקדש חזק ועשה : יא ויתן דויד לשלמה בנו את-תבנית האולם ואת-בתיו וגנזכיו ועליתיו וחדריו הפנימים ובית הכפרת : יב ותבנית כל אשר היה ברוח עמו לחצרות בית-יהוה ולכל-הלשכות סביב לאצרות בית האלהים ולאצרות הקדשים : יג ולמחלקות הכהנים והלוים ולכל-מלאכת עבודת בית-יהוה ולכל-כלי עבודת בית-יהוה : יד לזהב במשקל לזהב לכל-כלי עבודה במספר דברי-הימים למלך דויד : כה ועל אצרות המלך עזמות בן-עדיאל ס ועל האצרות בשדה בערים ובכפרים ובמגדלות יהונתן בן-עזיהו : כו ועל עשי מלאכת השדה לעבדת האדמה עזרי בן-כלוב : כז ועל-הכרמים שמעי הרמתי ועל שבכרמים לאצרות היין זבדי השפמי : כח ועל-הזיתים והשקמים אשר בשפלה בעל חנן הגדרי ס ועל-אצרות השמן יועש : כט ועל-הבקר הרעים בשרון שרטי השרוני ועל-הבקר בעמקים שפט בן-עדלי : ל ועל-הגמלים אוביל הישמעלי ועל-האתנות יחדיהו המרנתי : לא ועל-הצאן יזיז ההגרי כלאלה שרי הרכוש אשר למלך דויד : לב ויהונתן דוד-דויד יועץ איש-מבין וסופר הוא ויחיאל בן-חכמוני עם-בני המלך : לג ואחיתפל יועץ למלך ס וחושי הארכי רע המלך : לד ואחרי אחיתפל יהוידע בן-בניהו ואביתר ושר-צבא למלך יואב :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר