עמוד:815

פרק יד א וישלח חורם מלך-צר מלאכים אל-דויד ועצי ארזים וחרשי קיר וחרשי עצים לבנות לו בית : ב וידע דויד כי-הכינו יהוה למלך על-ישראל כי-נשאת למעלה מלכותו בעבור עמו ישראל : ג ויקח דויד עוד נשים בירושלם ויולד דויד עוד בנים ובנות : ד ואלה שמות הילודים אשר היו-לו בירושלם שמוע ושובב נתן ושלמה : ה ויבחר ואלישוע ואלפלט : ו ונגה ונפג ויפיע : ז ואלישמע ובעלידע ואליפלט : ח וישמעו פלשתים כי-נמשח דויד למלך על-כל-ישראל ויעלו כל-פלשתים לבקש את-דויד וישמע דויד ויצא לפניהם : ט ופלשתים פרק יג א ויועץ דויד עם-שרי האלפים והמאות לכל-נגיד : ב ויאמר דויד לכל קהל ישראל אםעליכם טוב ומן-יהוה אלהינו נפרצה נשלחה על-אחינו הנשארים בכל ארצות ישראל ועמהם הכהנים והלוים בערי מגרשיהם ויקבצו אלינו : ג ונסבה את-ארון אלהינו אלינו כילא דרשנהו בימי שאול : ד ויאמרו כל-הקהל לעשות כן כי-ישר הדבר בעיני כל-העם : ה ויקהל דויד את-כל-ישראל מן-שיחור מצרים ועד-לבוא חמת להביא את-ארון האלהים מקרית יערים : ו ויעל דויד וכל-ישראל בעלתה אל-קרית יערים אשר ליהודה להעלות משם את ארון האלהים יהוה יושב הכרובים אשר-נקרא שם : ז וירכיבו את-ארון האלהים על-עגלה חדשה מבית אבינדב ועזא ואחיו נהגים בעגלה : ח ודויד וכל-ישראל משחקים לפני האלהים בכל-עז ובשירים ובכנרות ובנבלים ובתפים ובמצלתים ובחצצרות : ט ויבאו עד-גרן כידן וישלח עזא את-ידו לאחז את-הארון כי שמטו הבקר : י ויחר-אף יהוה בעזא ויכהו על אשר-שלח ידו על-הארון וימת שם לפני אלהים : יא ויחר לדויד כי-פרץ יהוה פרץ בעזא ויקרא למקום ההוא פרץ עזא עד היום הזה : יב ויירא דויד את-האלהים ביום ההוא לאמר היך אביא אלי את ארון האלהים : יג ולא-הסיר דויד את-הארון אליו אל-עיר דויד ויחהו אל-בית עבד-אדם הגתי : יד וישב ארון האלהים עם-בית עבד אדם בביתו שלשה חדשים ויברך יהוה את-בית עבד-אדם ואת-כל-אשר-לו : אחד להמליך את-דויד : מ ויהיו-שם עם-דויד ימים שלושה אכלים ושותים כי-הכינו להם אחיהם : מא וגם הקרובים-אליהם עד-יששכר וזבלון ונפתלי מביאים לחם בחמורים ובגמלים ובפרדים ובבקר מאכל קמח דבלים וצמוקים ויין-ושמן ובקר וצאן לרב כי שמחה בישראל :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר