עמוד:812

פרק יא א ויקבצו כל-ישראל אל-דויד חברונה לאמר הנה עצמך ובשרך אנחנו : ב גם-תמול גםשלשום גם בהיות שאול מלך אתה המוציא והמביא את-ישראל ויאמר יהוה אלהיך לך אתה תרעה את-עמי את-ישראל ואתה תהיה נגיד על עמי ישראל : ג ויבאו כל-זקני ישראל אלהמלך חברונה ויכרת להם דויד ברית בחברון לפני יהוה וימשחו את-דויד למלך על-ישראל כדבר יהוה ביד-שמואל : ד וילך דויד וכל-ישראל ירושלם היא יבוס ושם היבוסי ישבי הארץ : ה ויאמרו ישבי יבוס לדויד לא תבוא הנה וילכד דויד את-מצדת ציון היא עיר דויד : ו ויאמר דויד כל-מכה יבוסי בראשונה יהיה לראש ולשר ויעל בראשונה יואב בן-צרויה ויהי לראש : ז וישב דויד במצד על-כן קראו-לו עיר דויד : ח ויבן העיר ממביב מן-המלוא ועד-המביב ויואב יחיה את-שאר העיר : ט וילך דויד הלוך וגדול ויהוה צבאות עמו : י ואלה ראשי הגבורים אשר לדויד המתחזקים עמו במלכותו עם-כל-ישראל להמליכו כדבר יהוה על-ישראל : יא ואלה מספר הגברים אשר לדויד ישבעם בן-חכמוני ראש השלישים הוא-עורר את-חניתו על-שלש-מאות חלל בפעם אחת : יב ואחריו אלעזר בן-דודו האחוחי הוא בשלושה הגברים : יג הוא-היה עם-דויד בפס דמים והפלשתים נאספו-שם למלחמה ותהי חלקת השדה מלאה שעורים והעם נסו מפני פלשתים : יד ויתיצבו בתוך-החלקה ויצילוה ויכו את-פלשתים ויושע יהוה תשועה גדולה : טו וירדו שלושה מן-השלושים ראש על-הצר אל-דויד אל-מערת עדלם ומחנה פלשתים חנה בעמק רפאים : טז ודויד אז במצודה אבה נשא כליו כי ירא מאד ס ויקח שאול את-החרב ויפל עליה : ה וירא נשא-כליו כי מת שאול ויפל גם-הוא על-החרב וימת : ו וימת שאול ושלשת בניו וכל-ביתו יחדו מתו : ז ויראו כל-איש ישראל אשר-בעמק כי נסו וכי-מתו שאול ובניו ויעזבו עריהם וינסו ויבאו פלשתים וישבו בהם : ח ויהי ממחרת ויבאו פלשתים לפשט את-החללים וימצאו את-שאול ואת-בניו נפלים בהר גלבע : ט ויפשיטהו וישאו את-ראשו ואת-כליו וישלחו בארץפלשתים סביב לבשר את-עצביהם ואת-העם : י וישימו את-כליו בית אלהיהם ואת-גלגלתו תקעו בית דגון : יא וישמעו כל יביש גלעד את כל-אשר-עשו פלשתים לשאול : יב ויקומו כל-איש חיל וישאו את-גופת שאול ואת גופת בניו ויביאום יבישה ויקברו את-עצמותיהם תחת האלה ביבש ויצומו שבעת ימים : יג וימת שאול במעלו אשר מעל ביהוה על-דבר יהוה אשר לא-שמר וגם-לשאול באוב לדרוש : יד ולא-דרש ביהוה וימיתהו וימב אתהמלוכה לדויד בן-ישי :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר