עמוד:792

ואמצא כתוב בו : ו אלה בני המדינה העלים משבי הגולה אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל וישובו לירושלם וליהודה איש לעירו : ז הבאים עם-זרבבל ישוע נחמיה עזריה רעמיה נחמני מרדכי בלשן מספרת בגוי נחום בענה מספר אנשי עם ישראל : ח בני פרעש אלפים מאה ושבעים ושנים : ט בני שפטיה שלש מאות שבעים ושנים : י בני ארח שש מאות חמשים ושנים : יא בני-פחת מואב לבני ישוע ויואב אלפים ושמנה מאות שמנה עשר : יב בני עילם אלף מאתים חמשים וארבעה : יג בני זתוא שמנה מאות ארבעים וחמשה : יד בני זכי שבע מאות וששים : טו בני בנוי שש מאות ארבעים ושמנה : טז בני בבי שש מאות עשרים ושמנה : יז בני עזגד אלפים שלש מאות עשרים ושנים : יח בני אדניקם שש מאות ששים ושבעה : יט בני בגוי אלפים ששים ושבעה : כ בני עדין שש מאות חמשים וחמשה : כא בני-אטר לחזקיה תשעים ושמנה : כב בני חשם שלש מאות עשרים ושמנה : כג בני בצי שלש מאות עשרים וארבעה : כד בני חריף מאה שנים עשר : כה בני גבעון תשעים וחמשה : כו אנשי בית-לחם ונטפה מאה שמנים ושמנה : כז אנשי ענתות מאה עשרים ושמנה : כח אנשי בית-עזמות ארבעים ושנים : כט אנשי קרית יערים כפירה ובארות שבע מאות ארבעים ושלשה : ל אנשי הרמה וגבע שש מאות עשרים ואחד : לא אנשי מכמס מאה ועשרים ושנים : לב אנשי בית-אל והעי מאה עשרים ושלשה : לג אנשי נבו אחר חמשים ושנים : לד בני עילם אחר אלף מאתים חמשים וארבעה : לה בני חרם שלש מאות ועשרים : לו בני ירחו שלש מאות ארבעים וחמשה : לז בני-לד חדיד ואונו שבע מאות ועשרים ואחד : לח בני סנאה שלשת אלפים תשע מאות ושלשים : לט הכהנים בני ידעיה לבית ישוע תשע מאות שבעים ושלשה : מ בני אמר אלף חמשים ושנים : מא בני פשחור אלף מאתים ארבעים ושבעה : מב בני חרם אלף שבעה עשר : מג הלוים בני-ישוע לקדמיאל לבני להודוה שבעים וארבעה : מד המשררים בני אסף מאה ארבעים ושמנה : מה השערים בני-שלום בני-אטר בני-טלמן בני-עקוב בני חטיטא בני שבי מאה שלשים ושמנה : מו הנתינים בני-צחא בני-חשפא בני טבעות : מז בני-קירס בני-סיעא בני פדון : מח בנילבנה בני-חגבה בני שלמי : מט בני-חנן בני-גדל בני-גחר : נ בני-ראיה בני-רצין בני נקודא : נא בני-גזם בני-עזא בני פסח : נב בני-בסי בני-מעונים בני נפישסים : נג בני-בקבוק בניחקופא בני חרחור : נד בני-בצלית בני-מחידא בני חרשא : נה בני-ברקוס בני-סיסרא בניתמח : נו בני נציח בני חטיפא : נז בני עבדי שלמה בני-סוטי בני-סופרת בני פרידא : נח בני-יעלא בני-דרקון בני גדל : נט בני שפטיה בני-חחיל בני פכרת הצביים בני אמון : ס כלהנתינים ובני עבדי שלמה שלש מאות תשעים ושנים : סא ואלה העולים מתל מלח תל

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר