עמוד:782

פרק ח א ואלה ראשי אבתיהם והתיחשם העלים עמי במלכות ארתחשסתא המלך מבבל : ב מבני פינחס גרשם ס מבני איתמר דניאל ס מבני דויד חחוש : ג מבני שכניה ס מבני פרעש זכריה ועמו התיחש לזכרים מאה וחמשים : ד מבני פחת מואב אליהועיני בן-זרחיה ועמו מאתים הזכרים : ה מבני שכניה בן-יחזיאל ועמו שלש מאות הזכרים : ו ומבני עדין עבד בן-יונתן ועמו חמשים הזכרים : ז ומבני עילם ישעיה בן-עתליה ועמו שבעים הזכרים : ח ומבני שפטיה זבדיה בן-מיכאל ועמו שמנים הזכרים : ט מבני יואב עבדיה בן-יחיאל ועמו מאתים ושמנה עשר הזכרים : י ומבני שלומית בן-יוספיה ועמו מאה וששים הזכרים : יא ומבני בבי זכריה בן-בבי ועמו עשרים ושמנה הזכרים : יב ומבני עזגד יוחנן בן-הקטן ועמו מאה ועשרה הזכרים : יג ומבני אדניקם אחרנים ואלה שמותם אליפלט יעיאל ושמעיה ועמהם ששים הזכרים : יד ומבני בגוי עותי וזכור ועמו שבעים הזכרים : טו ואקבצם אל-הנהר הבא אל-אהוא ונחנה שם ימים שלשה ואבינה בעם ובכהנים ומבני לוי לא-מצאתי שם : טז ואשלחה לאליעזר לאריאל לשמעיה ולאלנתן וליריב ולאלנתן ולנתן ולזכריה ולמשלם ראשים וליויריב ולאלנתן מבינים : יז ואצוה אותם על-אדו הראש בכספיא המקום ואשימה בפיהם דברים לדבר אל-אדו אחיו הנתינים בכספיא המקום להביא-לנו משרתים לבית אלהינו : יח ויביאו לנו כיד-אלהינו החובה עלינו איש שכל מבני מחלי בן-לוי בן-ישראל ושרביה ובניו ואחיו שמנה עשר : יט ואת-חשביה ואתו ישעיה מבני מררי אחיו ובניהם עשרים : כ ומן-הנתינים שנתן דויד והשרים לעבדת הלוים נתינים מאתים ועשרים כלם נקבו בשמות : כא ואקרא שם צום על-הנהר אהוא להתענות לפני אלהינו לבקש ממנו דרך ישרה לנו ולטפנו ולכל-רכושנו : כב כי בשתי לשאול מן-המלך חיל ופרשים לעזרנו מאויב בדרך כי-אמרנו למלך לאמר יד-אלהינו על-כל-מבקשיו לטובה ועזו ואפו על כל-עזביו : כג ונצומה ונבקשה מאלהינו על-זאת ויעתר לנו : כד ואבדילה משרי הכהנים שנים עשר לשרביה חשביה ועמהם מאחיהם עשרה : כה ואשקלה להם את-הכסף ואת-הזהב ואתהכלים תרומת בית-אלהינו ההרימו המלך ויעציו ושריו וכל-ישראל הנמצאים : כו ואשקלה אספרנא דינה להוא מתעבד מנה הן למות הן לשרשי הן-לענש נכסין ולאסורין : כז ברוך יהוה אלהי אבותינו אשר נתן כזאת בלב המלך לפאר את-בית יהוה אשר בירושלם : כח ועלי החה-חסד לפני המלך ויועציו ולכל-שרי המלך הגברים ואני התחזקתי כיד-יהוה אלהי עלי ואקבצה מישראל ראשים לעלות עמי :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר