עמוד:781

פרק ז א ואחר הדברים האלה במלכות ארתחשסתא מלך-פרס עזרא בן-שריה בן-עזריה בןחלקיה : ב בן-שלום בן-צדוק בן-אחיטוב : ג בן-אמריה בן-עזריה בן-מריות : ד בן-זרחיה בן-עזי בן-בקי : ה בן-אבישוע בן-פינחס בן-אלעזר בן-אהרן הכהן הראש : ו הוא עזרא עלה מבבל והוא-ספר מהיר בתורת משה אשר-נתן יהוה אלהי ישראל ויתן-לו המלך כידיהוה אלהיו עליו כל בקשתו : ז ויעלו מבני-ישראל ומן-הכהנים והלוים והמשררים והשערים והנתינים אל-ירושלם בשנת-שבע לארתחשסתא המלך : ח ויבא ירושלם בחדש החמישי היא שנת השביעית למלך : ט כי באחד לחדש הראשון הוא יסד המעלה מבבל ובאחד לחדש החמישי בא אל-ירושלם כיד-אלהיו החובה עליו : י כי עזרא הכין לבבו לדרוש את-תורת יהוה ולעשת וללמד בישראל חק ומשפט : יא וזה פרשגן הנשתון אשר נתן המלך ארתחשסתא לעזרא הכהן המפר ספר דברי מצות-יהוה וחקיו על-ישראל : יב ארתחשסתא מלך מלכיא לעזרא כהנא ספר דתא די-אלה שמיא גמיר וכענת : יג מני שים טעם די כל-מתנדב במלכותי מן-עמה ישראל וכהנוהי ולויא למהך לירושלם עמך יהך : יד כל-קבל די מן-קדם מלכא ושבעת יעטהי שליח לבקרא על-יהוד ולירושלם בדת אלהך די בידך : טו ולהיבלה כסף ודהב די-מלכא ויעטוהי התנדבו לאלה ישראל די בירושלם משכנה : טז וכל כסף ודהב די תהשכח בכל מדינת בבל עם התנדבות עמא וכהניא מתנדבין לבית אלההם די בירושלם : יז כל-קבל דנה אספרנא תקנא בכספא דנה תורין דכרין אמרין ומנחתהון ונסכיהון ותקרב המו על-מדבחה די בית אלהכם די בירושלם : יח ומה די עלך ועל-אחך ייטב בשאר כספא ודהבה למעבד כרעות אלהכם תעבדון : יט ומאניא די-מתיהבין לך לפלחן בית אלהך השלם קדם אלה ירושלם : כ ושאר חשחות בית אלהך די יפל-לך למנתן תנתן מן-בית גנזי מלכא : כא ומני אנה ארתחשסתא מלכא שים טעם לכל גזבריא די בעבר נהרה די כל-די ישאלנכון עזרא כהנה ספר דתא די-אלה שמיא אספרנא יתעבד : כב עד-כסף ככרין מאה ועד-חנטין כרין מאה ועד-חמר בתין מאה ועד-בתין משח מאה ומלח די-לא כתב : כג כל-די מן-טעם אלה שמיא יתעבד אדרזדא לבית אלה שמיא די-למה להוא קצף על-מלכות מלכא ובנוהי : כד ולכם מהודעין די כל-כהניא ולויא זמריא תרעיא נתיניא ופלחי בית אלהא דנה מנדה בלו והלך לא שליט למרמא עליהם : כה ואנת עזרא כחכמת אלהך די-בידך מני שפטין ודינין די-להון דאינין לכל-עמה די בעבר נהרה לכל-ידעי דתי אלהך ודי לא ידע תהודעון : כו וכל-די-לא להוא עבד דתא די-אלהך ודתא די מלכא

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר