עמוד:780

פרק ו א באדין דריוש מלכא שם טעם ובקרו בבית ספריא די גנזיא מהחתין תמה בבבל : ב והשתכח באחמתא בבירתא די במדי מדינתה מגלה חדה וכן-כתיב בגוה דכרונה : ג בשנת חדה לכורש מלכא כורש מלכא שם טעם בית-אלהא בירושלם ביתא יתבנא אתר די-דבחין דבחין ואשוהי מסובלין רומה אמין שתין פתיה אמין שתין : ד נדבכין די-אבן גלל תלתא ונדבך די-אע חדת ונפקתא מן-בית מלכא תתיהב : ה ואף מאני בית-אלהא די דהבה וכספא די נבוכדנצר הנפק מן-היכלא די-בירושלם והיבל לבבל יהתיבון ויהך להיכלא די-בירושלם לאתרה ותחת בבית אלהא : ו כען תתני פחת עבר-נהרה שתר בוזני וכנותהון אפרסכיא די בעבר נהרה רחיקין הוו מן-תמה : ז שבקו לעבידת בית-אלהא דך פחת יהודיא ולשבי יהודיא בית-אלהא דך יבנון על-אתרה : ח ומני שים טעם למא די-תעבדון עם-שבי יהודיא אלך למבנא בית-אלהא דך ומנכסי מלכא די מדת עבר נהרה אספרנא נפקתא תהוא מתיהבא לגבריא אלך די-לא לבחלא : ט ומה חשחן ובני תורין ודכרין ואמרין לעלון לאלה שמיא חנטין מלח חמר ומשח כמאמר כהניא די-בירושלם להוא מתיהב להם יום ביום די-לא שלו : י די-להון מהקרבין ניחוחין לאלה שמיא ומצלין לחיי מלכא ובנוהי : יא ומני שים טעם די כל-אנש די יהשנא פתגמא דנה יתנסח אע מן-ביתה וזקיף יתמחא עלהי וביתה נולו יתעבד על-דנה : יב ואלהא די שכן שמה תמה ימגר כל-מלך ועם די ישלח ידה להשניה לחבלה בית-אלהא דך די בירושלם אנה דריוש שמת טעם אספרנא יתעבד : יג אדין תתני פחת עבר-נהרה שתר בוזני וכנותהון לקבל די-שלח דריוש מלכא כנמא אספרנא עבדו : יד ושבי יהודיא בנין ומצלחין בנבואת חגי נביא וזכריה בר-עדוא ובנו ושכללו מן-טעם אלה ישראל ומחעם כורש ודריוש וארתחששתא מלך פרס : טו ושיציא ביתה דנה עד יום תלתה לירח אדר די-היא שנת-שת למלכות דריוש מלכא : טז ועבדו בני-ישראל כהניא ולויא ושאר בניגלותא חנכת בית-אלהא דנה בחדוה : יז והקרבו לחנכת בית-אלהא דנה תורין מאה דכרין מאתין אמרין ארבע מאה וצפירי עזין לחחאה על-כל-ישראל תרי-עשר למנין שבטי ישראל : יח והקימו כהניא בפלגתהון ולויא במחלקתהון על-עבידת אלהא די בירושלם ככתב ספר משה : יט ויעשו בני-הגולה את-הפסח בארבעה עשר לחדש הראשון : כ כי החהרו הכהנים והלוים כאחד כלם טהורים וישחטו הפסח לכל-בני הגולה ולאחיהם הכהנים ולהם : כא ויאכלו בני-ישראל השבים מהגולה וכל הנבדל מחמאת גוי-הארץ אלהם לדרש ליהוה אלהי ישראל : כב ויעשו חג-מצות שבעת ימים בשמחה כי שמחם יהוה והסב לב מלך-אשור עליהם לחזק ידיהם במלאכת בית-האלהים אלהי ישראל :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר