עמוד:776

אלף מאתים עשרים ושנים : יג בני אדניקם שש מאות ששים וששה : יד בני בגוי אלפים חמשים וששה : טו בני עדין ארבע מאות חמשים וארבעה : טז בני-אטר ליחזקיה תשעים ושמנה : יז בני בצי שלש מאות עשרים ושלשה : יח בני יורה מאה ושנים עשר : יט בני חשם מאתים עשרים ושלשה : כ בני גבר תשעים וחמשה : כא בני בית-לחם מאה עשרים ושלשה : כב אנשי נטפה חמשים וששה : כג אנשי ענתות מאה עשרים ושמנה : כד בני עזמות ארבעים ושנים : כה בני קרית ערים כפירה ובארות שבע מאות וארבעים ושלשה : כו בני הרמה וגבע שש מאות עשרים ואחד : כז אנשי מכמס מאה עשרים ושנים : כח אנשי בית-אל והעי מאתים עשרים ושלשה : כט בני נבו חמשים ושנים : ל בני מגביש מאה חמשים וששה : לא בני עילם אחר אלף מאתים חמשים וארבעה : לב בני חרם שלש מאות ועשרים : לג בני-לד חדיד ואונו שבע מאות עשרים וחמשה : לד בני ירחו שלש מאות ארבעים וחמשה : לה בני סנאה שלשת אלפים ושש מאות ושלשים : לו הכהנים בני ידעיה לבית ישוע תשע מאות שבעים ושלשה : לז בני אמר אלף חמשים ושנים : לח בני פשחור אלף מאתים ארבעים ושבעה : לט בני חרם אלף ושבעה עשר : מ הלוים בני-ישוע וקדמיאל לבני הודויה שבעים וארבעה : מא המשררים בני אסף מאה עשרים ושמנה : מב בני השערים בני-שלום בני-אטר בני-טלמון בני-עקוב בני חטיטא בני שבי הכל מאה שלשים ותשעה : מג הנתינים בני-ציחא בני-חשופא בני טבעות : מד בני-קרס בני-סיעהא בני פדון : מה בני-לבנה בני-חגבה בני עקוב : מו בני-חגב בני-שלמי בני חנן : מז בני-גדל בני-גחר בני ראיה : מח בני-רצין בני-נקודא בני גזם : מט בני-עזא בני-פסח בני בסי : נ בני-אסנה בני-מעונים בני נפוסים : נא בני-בקבוק בני-חקופא בני חרחור : נב בני-בצלות בני-מחידא בני חרשא : נג בני-ברקוס בני-סיסרא בני-תמח : נד בני נציח בני חטיפא : נה בני עבדי שלמה בני-סטי בני-המפרת בני פרודא : נו בני-יעלה בני-דרקון בני גדל : נז בני שפטיה בני-חחיל בני פכרת הצביים בני אמי : נח כל-הנתינים ובני עבדי שלמה שלש מאות תשעים ושנים : נט ואלה העלים מתל מלח תל חרשא כרוב אדן אמר ולא יכלו להגיד בית-אבותם וזרעם אם מישראל הם : ס בני-דליה בני-טוביה בני נקודא שש מאות חמשים ושנים : סא ומבני הכהנים בני חביה בני הקוץ בני ברזלי אשר לקח מבנות ברזלי הגלעדי אשה ויקרא על-שמם : סב אלה בקשו כתבם המתיחשים ולא נמצאו ויגאלו מן-הכהנה : סג ויאמר התרשתא להם אשר לא-יאכלו מקדש הקדשים עד עמד כהן לאורים ולתמים : סד כל-הקהל כאחד ארבע רבוא אלפים שלש-מאות ששים : סה מלבד עבדיהם ואמהתיהם אלה שבעת אלפים שלש מאות שלשים ושבעה ולהם משררים ומשררות מאתים : סו סוסיהם שבע

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר