עמוד:759

פרק א א בשנת שלוש למלכות יהויקים מלך-יהודה בא נבוכדנאצר מלך-בבל ירושלם ויצר עליה : ב ויתן אדני בידו את-יהויקים מלך-יהודה ומקצת כלי בית-האלהים ויביאם ארץ-שנער בית אלהיו ואת-הכלים הביא בית אוצר אלהיו : ג ויאמר המלך לאשפנז רב סריסיו להביא מבני ישראל ומזרע המלוכה ומן-הפרתמים : ד ילדים אשר אין-בהם כל-מום וטובי מראה ומשכילים בכל-חכמה וידעי דעת ומביני מדע ואשר כח בהם לעמד בהיכל המלך וללמדם ספר ולשון כשדים : ה וימן להם המלך דבר-יום ביומו מפת-בג המלך ומיין משתיו ולגדלם שנים שלוש ומקצתם יעמדו לפני המלך : ו ויהי בהם מבני יהודה דניאל חנניה מישאל ועזריה : ז וישם להם שר המריסים שמות וישם לדניאל בלטשאצר ולחנניה שדרך ולמישאל מישך ולעזריה עבד נגו : ח וישם דניאל על-לבו אשר לא-יתגאל בפתבג המלך וביין משתיו ויבקש משר המריסים אשר לא יתגאל : ט ויתן האלהים את-דניאל לחסד ולרחמים לפני שר המריסים : י ויאמר שר המריסים לדניאל ירא אני את-אדני המלך אשר מנה את-מאכלכם ואת-משתיכם אשר למה יראה את-פניכם זעפים מן-הילדים אשר כגילכם וחיבתם את-ראשי למלך : יא ויאמר דניאל אל-המלצר אשר מנה שר המריסים על-דניאל חנניה מישאל ועזריה : יב נס-נא את-עבדיך ימים עשרה ויתנו-לנו מן-הזרעים ונאכלה ומים ונשתה : יג ויראו לפניך מראינו ומראה הילדים האכלים את פתבג המלך וכאשר תראה עשה עם-עבדיך : יד וישמע להם לדבר הזה וינמם ימים עשרה : טו ומקצת ימים עשרה נראה מראיהם טוב ובריאי בשר מן-כל-הילדים האכלים את פתבג המלך : טז ויהי המלצר נשא את-פתבגם ויין משתיהם ונתן להם זרענים : יז והילדים האלה ארבעתם נתן להם האלהים מדע והשכל בכל-ספר וחכמה ודניאל הבין בכל-חזון וחלמות : יח ולמקצת הימים אשר-אמר המלך להביאם ויביאם שר המריסים לפני נבכדנצר : יט וידבר אתם המלך ולא נמצא מכלם כדניאל חנניה מישאל ועזריה ויעמדו לפני המלך : כ וכל דבר חכמת בינה אשר-בקש מהם המלך וימצאם עשר ידות על כל-החרטמים האשפים אשר בכל-מלכותו : כא ויהי דניאל עד-שנת אחת לכורש המלך : דניאל

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר