עמוד:757

מרדכי עליהם : ד כי-גדול מרדכי בבית המלך ושמעו הולך בכל-המדינות כי-האיש מרדכי הולך וגדול : ה ויכו היהודים בכל-איביהם מכת-חרב והרג ואבדן ויעשו בשנאיהם כרצונם : ו ובשושן הבירה הרגו היהודים ואבד חמש מאות איש : ז ואת פרשנדתא ואת דלפון ואת אספתא : ח ואת פורתא ואת אדליא ואת ארידתא : ט ואת פרמשתא ואת אריסי ואת ארדי ואת ויזתא : י עשרת בני המן בן-המדתא צרר היהודים הרגו ובבזה לא שלחו את-ידם : יא ביום ההוא בא מספר ההרוגים בשושן הבירה לפני המלך : יב ויאמר המלך לאסתר המלכה בשושן הבירה הרגו היהודים ואבד חמש מאות איש ואת עשרת בני-המן בשאר מדינות המלך מה עשו ומה-שאלתך וינתן לך ומה-בקשתך עוד ותעש : יג ותאמר אסתר אם-עלהמלך טוב ינתן גם-מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום ואת עשרת בני-המן יתלו על-העץ : יד ויאמר המלך להעשות כן ותנתן דת בשושן ואת עשרת בני-המן תלו : טו ויקהלו היהודים אשר-בשושן גם ביום ארבעה עשר לחדש אדר ויהרגו בשושן שלש מאות איש ובבזה לא שלחו את-ידם : טז ושאר היהודים אשר במדינות המלך נקהלו ועמד עלנפשם ונוח מאיביהם והרג בשנאיהם חמשה ושבעים אלף ובבזה לא שלחו את-ידם : יז ביום-שלשה עשר לחדש אדר ונוח בארבעה עשר בו ועשה אתו יום משתה ושמחה : יח והיהודים אשר-בשושן נקהלו בשלשה עשר בו ובארבעה עשר בו ונוח בחמשה עשר בו ועשה אתו יום משתה ושמחה : יט על-כן היהודים הפרזים הישבים בערי הפרזות עשים את יום ארבעה עשר לחדש אדר שמחה ומשתה ויום טוב ומשלוח מנות איש לרעהו : כ ויכתב מרדכי את-הדברים האלה וישלח ספרים אל-כל-היהודים אשר בכל-מדינות המלך אחשורוש הקרובים והרחוקים : כא לקים עליהם להיות עשים את יום ארבעה עשר לחדש אדר ואת יום-חמשה עשר בו בכל-שנה ושנה : כב כימים אשר-נחו בהם היהודים מאויביהם והחדש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים : כג וקבל היהודים את אשר-החלו לעשות ואת אשר-כתב מרדכי אליהם : כד כי המן בן-המדתא האגגי צרר כל-היהודים חשב על-היהודים לאבדם והפיל פור הוא הגורל להמם ולאבדם : כה ובבאה לפני המלך אמר עם-המפר ישוב מחשבתו הרעה אשר-חשב על-היהודים על-ראשו ותלו אתו ואת-בניו עלהעץ : כו על-כן קראו לימים האלה פורים על-שם הפור על-כן על-כל-דברי האגרת הזאת ומה-ראו על-ככה ומה הגיע אליהם : כז קימו וקבלו היהודים עליהם ועל-זרעם ועל כלהנלוים עליהם ולא יעבור להיות עשים את שני הימים האלה ככתבם וכזמנם בכל-שנה ושנה : כח והימים האלה נזכרים ונעשים בכל-דור ודור משפחה ומשפחה מדינה ומדינה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר