עמוד:745

פרק ז א טוב שם משמן טוב ויום המות מיום הולדו : ב טוב ללכת אל-בית-אבל מלכת אל-בית משתה באשר הוא סוף כל-האדם והחי יתן אל-לבו : ג טוב כעס משחק כי-ברע פנים ייטב לב : ד לב חכמים בבית אבל ולב כסילים בבית שמחה : ה טוב לשמע גערת חכם מאיש שמע שיר כסילים : ו כי כקול המירים תחת המיר כן שחק הכסיל וגם-זה הבל : ז כי העשק יהולל חכם ויאבד את-לב מתנה : ח טוב אחרית דבר מראשיתו טוב ארך-רוח מגבה-רוח : ט אל-תבהל ברוחך לכעוס כי כעס בחיק כסילים ינוח : י אל-תאמר מה היה שהימים הראשנים היו טובים מאלה כי לא מחכמה שאלת על-זה : יא טובה חכמה עם-נחלה ויתר לראי השמש : יב כי בצל החכמה בצל הכסף ויתרון דעת החכמה תחיה בעליה : יג ראה את-מעשה האלהים כי מי יוכל לתקן את אשר עותו : יד ביום טובה היה בטוב וביום רעה ראה גם את-זה לעמת-זה עשה האלהים על-דברת שלא ימצא האדם אחריו מאומה : טו אתהכל ראיתי בימי הבלי יש צדיק אבד בצדקו ויש רשע מאריך ברעתו : טז אל-תהי צדיק הרבה ואל-תתחכם יותר למה תשומם : יז אל-תרשע הרבה ואל-תהי סכל למה תמות בלא עתך : יח טוב אשר תאחז בזה וגם-מזה אל-תנח את-ידך כי-ירא אלהים יצא את-כלם : יט החכמה תעז לחכם מעשרה שליטים אשר היו בעיר : כ כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה-חוב ולא יחטא : כא גם לכל-הדברים אשר ידברו אל-תתן לבך אשר לא-תשמע אתעבדך מקללך : כב כי גם-פעמים רבות ידע לבך אשר גם-אתה קללת אחרים : כג כל-זה נמיתי בחכמה אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני : כד רחוק מה-שהיה ועמק עמק מי ימצאנו : כה סבותי אני ולבי לדעת ולתור ובקש חכמה וחשבון ולדעת רשע כסל והמכלות הוללות : כו ומוצא אני מר ממות את-האשה אשר-היא מצודים וחרמים לבה אסורים ידיה טוב לפני האלהים ימלט ממנה וחוטא ילכד בה : כז ראה זה מצאתי אמרה קהלת אחת לאחת למצא חשבון : כח אשר עוד-בקשה נפשי ולא מצאתי אדם אחד מאלף מצאתי ואשה בכל- לזה מזה : ו ואלו חיה אלף שנים פעמים וטובה לא ראה הלא אל-מקום אחד הכל הולך : ז כל-עמל האדם לפיהו וגם-הנפש לא תמלא : ח כי מה-יותר לחכם מן-הכסיל מה-לעני יודע להלך נגד החיים : ט טוב מראה עינים מהלך-נפש גם-זה הבל ורעות רוח : י מה-שהיה כבר נקרא שמו ונודע אשר-הוא אדם ולא-יוכל לדין עם שתקיף ממנו : יא כי יש-דברים הרבה מרבים הבל מה-יתר לאדם : יב כי מי-יודע מה-חוב לאדם בחיים מספר ימי-חיי הבלו ויעשם כצל אשר מי-יגיד לאדם מה-יהיה אחריו תחת השמש :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר