עמוד:729

פרק ו א אנה הלך דודך היפה בנשים אנה פנה דודך ונבקשנו עמך : ב דודי ירד לגנו לערוגות הבשם לרעות בגנים וללקט שושנים : ג אני לדודי ודודי לי הרעה בשושנים : ד יפה את רעיתי כתרצה נאוה כירושלם אימה כנדגלות : ה הסבי עיניך מנגדי שהם הרהיבני שערך כעדר העזים שגלשו מן-הגלעד : ו שניך כעדר הרחלים שעלו מן-הרחצה שכלם מתאימות ושכלה אין בהם : ז כפלח הרמון רקתך מבעד לצמתך : ח ששים המה מלכות ושמנים פילגשים ועלמות אין מספר : ט אחת היא יונתי תמתי אחת היא לאמה ברה היא ליולדתה ראוה בנות ויאשרוה מלכות ופילגשים ויהללוה : י מי-זאת הנשקפה כמו-שחר יפה כלבנה ברה כחמה אימה כנדגלות : יא אל-גנת אגוז ירדתי לראות באבי הנחל לראות הפרחה הגפן הנצו הרמנים : יב לא ידעתי נפשי שמתני מרכבות עמי-נדיב : פרק ה א באתי לגני אחתי כלה אריתי מורי עם-בשמי אכלתי יערי עם-דבשי שתיתי ייני עם-חלבי אכלו רעים שתו ושכרו דודים : ב אני ישנה ולבי ער קול דודי דופק פתחי-לי אחתי רעיתי יונתי תמתי ש ! אשי נמלא-טל קוצותי רסיסי לילה : ג פשטתי את-כתנתי איככה אלבשנה רחצתי את-רגלי איככה אטנפם : ד דודי שלח ידו מן-החר ומעי המו עליו : ה קמתי אני לפתח לדודי וידי נטפו-מור ואצבעתי מור עבר על כפות המנעול : ו פתחתי אני לדודי ודודי חמק עבר נפשי יצאה בדברו בקשתיהו ולא מצאתיהו קראתיו ולא ענני : ז מצאני השמרים המבבים בעיר הכוני פצעוני נשאו את-רדידי מעלי שמרי החמות : ח השבעתי אתכם בנות ירושלם אם-תמצאו את-דודי מה-תגידו לו שחולת אהבה אני : ט מה-דודך מדוד היפה בנשים מה-דודך מדוד שככה השבעתנו : י דודי צח ואדום דגול מרבבה : יא ראשו כתם פז קוצותיו תלתלים שחרות כעורב : יב עיניו כיונים על-אפיקי מים רחצות בחלב ישבות עלמלאת : יג לחיו כערוגת הבשם מגדלות מרקחים שפתותיו שושנים נטפות מור עבר : יד ידיו גלילי זהב ממלאים בתרשיש מעיו עשת שן מעלפת ספירים : טו שוקיו עמודי שש מימדים על-אדני-פז מראהו כלבנון בחור כארזים : טז חכו ממתקים וכלו מחמדים זה דודי וזה רעי בנות ירושלם : עם כל-ראשי בשמים : טו מעין גנים באר מים חיים ונזלים מן-לבנון : טז עורי צפון ובואי תימן הפיחי גני יזלו בשמיו יבא דודי לגנו ויאכל פרי מגדיו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר