עמוד:702

פרק א א איש היה בארץ-עוץ איוב שמו והיה האיש ההוא תם וישר וירא אלהים וסר מרע : ב ויולדו לו שבעה בנים ושלוש בנות : ג ויהי מקנהו שבעת אלפי-צאן ושלשת אלפי גמלים וחמש מאות צמד-בקר וחמש מאות אתונות ועבדה רבה מאד ויהי האיש ההוא גדול מכלבני-קדם : ד והלכו בניו ועשו משתה בית איש יומו ושלחו וקראו לשלשת אחיתיהם לאכל ולשתות עמהם : ה ויהי כי הקיפו ימי המשתה וישלח איוב ויקדשם והשכים בבקר והעלה עלות מספר כלם כי אמר איוב אולי חטאו בני וברכו אלהים בלבבם ככה יעשה איוב כלהימים : ו ויהי היום ויבאו בני האלהים להתיצב על-יהוה ויבוא גם-השטן בתוכם : ז ויאמר יהוה אל-השטן מאין תבא ויען השטן את-יהוה ויאמר משוט בארץ ומהתהלך בה : ח ויאמר יהוה אל-השטן השמת לבך על-עבדי איוב כי אין כמהו בארץ איש תם וישר ירא אלהים וסר מרע : ט ויען השטן את-יהוה ויאמר החנם ירא איוב אלהים : י הלא-אתה שכת בעדו ובעד-ביתו ובעד כל-אשר-לו ממביב מעשה ידיו ברכת ומקנהו פרץ בארץ : יא ואולם שלח-נא ידך וגע בכל-אשר-לו אם-לא על-פניך יברכך : יב ויאמר יהוה אל-השטן הנה כלאשר-לו בידך רק אליו אל-תשלח ידך ויצא השטן מעם פני יהוה : יג ויהי היום ובניו ובנתיו אכלים ושתים יין בבית אחיהם הבכור : יד ומלאך בא אל-איוב ויאמר הבקר היו חרשות והאתנות רעות על-ידיהם : טו ותפל שבא ותקחם ואת-הנערים הכו לפי-חרב ואמלטה רקאני לבדי להגיד לך : טז עוד זה מדבר וזה בא ויאמר אש אלהים נפלה מן-השמים ותבער בצאן ובנערים ותאכלם ואמלטה רק-אני לבדי להגיד לך : יז עוד זה מדבר וזה בא ויאמר כשדים שמו שלשה ראשים ויפשטו על-הגמלים ויקחום ואת-הנערים הכו לפי-חרב ואמלטה רק-אני לבדי להגיד לך : יח עד זה מדבר וזה בא ויאמר בניך ובנותיך אכלים ושתים יין בבית אחיהם הבכור : יט והנה רוח גדולה באה מעבר המדבר ויגע בארבע פנות הבית ויפל על-הנערים וימותו ואמלטה רק-אני לבדי להגיד לך : כ ויקם איוב ויקרע את-מעלו ויגז את-ראשו ויפל ארצה וישתחו : כא ויאמר ערם יצאתי מבטן אמי וערם אשוב שמה יהוה נתן ויהוה לקח יהי שם יהוה מברך : כב בכל-זאת לא-חטא איוב ולא-נתן תפלה לאלהים : איוב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר