עמוד:689

פרק יג א בן חכם מוסר אב ולץ לא-שמע גערה : ב מפרי פי-איש יאכל טוב ונפש בגדים חמס : ג נצר פיו שמר נפשו פשק שפתיו מחתה-לו : ד מתאוה ואין נפשו עצל ונפש חרצים תדשן : ה דבר-שקר ישנא צדיק ורשע יבאיש ויחפיר : ו צדקה תצר תם-דרך ורשעה תסלף חחאת : ז יש מתעשר ואין כל מתרושש והון רב : ח כפר נפש-איש עשרו ורש לא-שמע גערה : ט אור-צדיקים ישמח ונר רשעים ידעך : י רק-בזדון יתן מצה ואת-נועצים חכמה : יא הון מהבל ימעט וקבץ על-יד ירבה : יב תוחלת ממשכה מחלה-לב ועץ חיים תאוה באה : יג בז לדבר יחבל לו וירא מצוה הוא ישלם : יד תורת חכם מקור חיים לסור ממקשי מות : טו שכל-טוב יתן-חן ודרך בגדים איתן : טז כל-ערום יעשה בדעת וכסיל יפרש אולת : יז מלאך רשע יפל ברע וציר אמונים מרפא : יח ריש וקלון פורע מוסר ושומר תוכחת יכבד : יט תאוה נהיה תערב לנפש ותועבת כסילים סור מרע : כ הולך את-חכמים יחכם ורעה כסילים ירוע : כא חחאים תרדף רעה ואת-צדיקים ישלם-טוב : כב טוב ינחיל בני-בנים וצפון פרק יב א אהב מוסר אהב דעת ושנא תוכחת בער : ב טוב יפיק רצון מיהוה ואיש מזמות ירשיע : ג לא-יכון אדם ברשע ושרש צדיקים בל-ימוט : ד אשת-חיל עטרת בעלה וכרקב בעצמותיו מבישה : ה מחשבות צדיקים משפט תחבלות רשעים מרמה : ו דברי רשעים ארב-דם ופי ישרים יצילם : ז הפוך רשעים ואינם ובית צדיקים יעמד : ח לפי-שכלו יהלל-איש ונעוהלב יהיה לבוז : ט טוב נקלה ועבד לו ממתכבד וחסר-לחם : י יודע צדיק נפש בהמתו ורחמי רשעים אכזרי : יא עבד אדמתו ישבע-לחם ומרדף ריקים חסר-לב : יב חמד רשע מצוד רעים ושרש צדיקים יתן : יג בפשע שפתים מוקש רע ויצא מצרה צדיק : יד מפרי פי-איש ישבע-טוב וגמול ידי-אדם ישיב לו : טו דרך אויל ישר בעיניו ושמע לעצה חכם : טז אויל ביום יודע כעסו וכסה קלון ערום : יז יפיח אמונה יגיד צדק ועד שקרים מרמה : יח יש בוטה כמדקרות חרב ולשון חכמים מרפא : יט שפת-אמת תכון לעד ועד-ארגיעה לשון שקר : כ מרמה בלב-חרשי רע וליעצי שלום שמחה : כא לא-יאנה לצדיק כל-און ורשעים מלאו רע : כב תועבת יהוה שפתי-שקר ועשי אמונה רצונו : כג אדם ערום כסה דעת ולב כסילים יקרא אולת : כד יד-חרוצים תמשול ורמיה תהיה למס : כה דאגה בלב-איש ישחנה ודבר טוב ישמחנה : כו יתר מרעהו צדיק ודרך רשעים תתעם : כז לא-יחרך רמיה צידו והון-אדם יקר חרוץ : כח בארח-צדקה חיים ודרך נתיבה אל-מות :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר