עמוד:668

פרק קיח א הודו ליהוה כי-טוב כי לעולם חסדו : ב יאמר-נא ישראל כי לעולם חסדו : ג יאמרו-נא בית-אהרן כי לעולם חסדו : ד יאמרו-נא יראי יהוה כי לעולם חסדו : ה מן-המצר קראתי יה ענני במרחב יה : ו יהוה לי לא אירא מה-יעשה לי אדם : ז יהוה לי בעזרי ואני אראה בשנאי : ח טוב לחסות ביהוה מבטח באדם : ט טוב לחסות ביהוה מבטח בנדיבים : י כלגוים סבבוני בשם יהוה כי אמילם : יא סבוני גם-סבבוני בשם יהוה כי אמילם : יב סבוני כדבורים דעכו כאש קוצים בשם יהוה כי אמילם : יג דחה דחיתני לנפל ויהוה עזרני : יד עזי וזמרת יה ויהי-לי לישועה : טו קול רנה וישועה באהלי צדיקים ימין יהוה עשה חיל : טז ימין יהוה רוממה ימין יהוה עשה חיל : יז לא אמות כי-אחיה ואספר מעשי יה : יח ימר ימרני יה ולמות לא נתנני : יט פתחו-לי שערי-צדק אבא-בם אודה יה : כ זה-השער ליהוה צדיקים יבאו בו : כא אודך כי עניתני ותהי-לי לישועה : כב אבן מאסו הבונים היתה לראש פנה : כג מאת יהוה היתה זאת היא נפלאת בעינינו : כד זה-היום עשה יהוה נגילה ונשמחה בו : כה אנא יהוה הושיעה נא אנא יהוה הצליחה נא : כו ברוך הבא בשם יהוה ברכנוכם מבית יהוה : כז אל יהוה ויאר לנו אסרו-חג בעבתים עד-קרנות המזבח : כח אלי אתה ואודך אלהי ארוממך : כט הודו ליהוה כי-טוב כי לעולם חסדו : פרק קיט א אשרי תמימי-דרך ההלכים בתורת יהוה : ב אשרי נצרי עדתיו בכל-לב ידרשוהו : ג אף לא-פעלו עולה בדרכיו הלכו : ד אתה צויתה פקדיך לשמר מאד : ה אחלי יכנו דרכי לשמר חקיך : ו אז לא-אבוש בהביטי אל-כל-מצותיך : ז אודך בישר לבב בלמדי משפטי צדקך : ח את-חקיך אשמר אל-תעזבני עד-מאד : ט במה יזכה-נער את-ארחו לשמר כדברך : י בכל- תודה ובשם יהוה אקרא : יח נדרי ליהוה אשלם נגדה-נא לכל-עמו : יט בחצרות בית יהוה בתוככי ירושלם הללו-יה : פרק קיז א הללו את-יהוה כל-גוים שבחוהו כל-האמים : ב כי גבר עלינו חסדו ואמת-יהוה לעולם הללו-יה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר