עמוד:663

פרק קו א הללויה הודו ליהוה כי-טוב כי לעולם חסדו : ב מי ימלל גבורות יהוה ישמיע כל-תהלתו : ג אשרי שמרי משפט עשה צדקה בכל-עת : ד זכרני יהוה ברצון עמך פקדני בישועתך : ה לראות בטובת בחיריך לשמח בשמחת גויך להתהלל עם-נחלתך : ו חטאנו עם-אבותינו העוינו הרשענו : ז אבותינו במצרים לא-השכילו נפלאותיך לא זכרו את-רב חסדיך וימרו על-ים בים-סוף : ח ויושיעם למען שמו להודיע את-גבורתו : ט ויגער בים-סוף ויחרב ויוליכם בתהמות כמדבר : י ויושיעם מיד שונא ויגאלם מיד אויב : יא ויכמו-מים צריהם אחד מהם לא נותר : יב ויאמינו בדבריו ישירו תהלתו : יג מהרו שכחו מעשיו לא-חכו לעצתו : יד ויתאוו תאוה במדבר וינמו-אל בישימון : טו ויתן להם שאלתם וישלח רזון בנפשם : טז ויקנאו למשה במחנה לאהרן קדוש יהוה : יז תפתח-ארץ ותבלע דתן ותכס עלעדת אבירם : יח ותבער-אש בעדתם להבה תלהט רשעים : יט יעשו-עגל בחרב וישתחוו לממכה : כ וימירו את-כבודם בתבנית שור אכל עשב : כא שכחו אל מושיעם עשה גדלות במצרים : כב נפלאות בארץ חם נוראות על-ים-סוף : כג ויאמר להשמידם לולי משה בחירו עמד בפרץ לפניו להשיב חמתו מהשחית : כד וימאסו בארץ חמדה לא-האמינו לדברו : כה וירגנו באהליהם לא שמעו בקול יהוה : כו וישא ידו להם להפיל אותם במדבר : כז ולהפיל זרעם בגוים ולזרותם בארצות : כח ויצמדו לבעל פעור ויאכלו זבחי מתים : כט ויכעיסו במעלליהם ותפרץ-בם מגפה : ל ויעמד פינחס ויפלל ותעצר המגפה : לא ותחשב לו לצדקה לדר ודר עד-עולם : לב ויקציפו על-מי מריבה וירע למשה בעבורם : לג כי-המרו את-רוחו ויבחא בשפתיו : לד לא-השמידו את-העמים אשר אמר יהוה להם : לה ויתערבו בגוים וילמדו מעשיהם : לו ויעבדו את-עצביהם ויהיו להם למוקש : לז ויזבחו את-בניהם ואתבנותיהם לשדים : לח וישפכו דם נקי דם-בניהם ובנותיהם אשר זבחו לעצבי כנען ותחנף הארץ בדמים : לט ויטמאו במעשיהם ויזנו במעלליהם : מ ויחר-אף יהוה בעמו ויתעב אתנחלתו : מא ויתנם ביד-גוים וימשלו בהם שנאיהם : מב וילחצום אויביהם ויכנעו תחת ידם : מג פעמים רבות יצילם והמה ימרו בעצתם וימכו בעונם : מד וירא בצר להם בשמעו אתרנתם : מה ויזכר להם בריתו וינחם כרב חסדיו : מו ויתן אותם לרחמים לפני כל-שוביהם : את-דבר קדשו את-אברהם עבדו : מג ויוצא עמו בששון ברנה את-בחיריו : מד ויתן להם ארצות גוים ועמל לאמים יירשו : מה בעבור ישמרו חקיו ותורתיו ינצרו הללו-יה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר