עמוד:662

פרק קה א הודו ליהוה קראו בשמו הודיעו בעמים עלילותיו : ב שירו-לו זמרו-לו שיחו בכלנפלאותיו : ג התהללו בשם קדשו ישמח לב מבקשי יהוה : ד דרשו יהוה ועזו בקשו פניו תמיד : ה זכרו נפלאותיו אשר-עשה מפתיו ומשפטי-פיו : ו זרע אברהם עבדו בני יעקב בחיריו : ז הוא יהוה אלהינו בכל-הארץ משפטיו : ח זכר לעולם בריתו דבר צוה לאלף דור : ט אשר כרת את-אברהם ושבועתו לישחק : י ויעמידה ליעקב לחק לישראל ברית עולם : יא לאמר לך אתן את-ארץ-כנען חבל נחלתכם : יב בהיותם מתי מספר כמעט וגרים בה : יג ויתהלכו מגוי אל-גוי מממלכה אל-עם אחר : יד לא-הניח אדם לעשקם ויוכח עליהם מלכים : טו אל-תגעו במשיחי ולנביאי אל-תרעו : טז ויקרא רעב על-הארץ כל-מחה-לחם שבר : יז שלח לפניהם איש לעבד נמכר יוסף : יח ענו בכבל רגלו ברזל באה נפשו : יט עדעת בא-דברו אמרת יהוה צרפתהו : כ שלח מלך ויתירהו משל עמים ויפתחהו : כא שמו אדון לביתו ומשל בכל-קנינו : כב לאסר שריו בנפשו וזקניו יחכם : כג ויבא ישראל מצרים ויעקב גר בארץ-חם : כד ויפר את-עמו מאד ויעצמהו מצריו : כה הפך לבם לשנא עמו להתנכל בעבדיו : כו שלח משה עבדו אהרן אשר בחר-בו : כז שמו-בם דברי אתותיו ומפתים בארץ חם : כח שלח חשך ויחשך ולא-מרו את-דברו : כט הפך את-מימיהם לדם וימת את-דגתם : ל שרץ ארצם צפרדעים בחדרי מלכיהם : לא אמר ויבא ערב כנים בכלגבולם : לב נתן גשמיהם ברד אש להבות בארצם : לג ויך גפנם ותאנתם וישבר עץ גבולם : לד אמר ויבא ארבה וילק ואין מספר : לה ויאכל כל-עשב בארצם ויאכל פרי אדמתם : לו ויך כל-בכור בארצם ראשית לכל-אונם : לז ויוציאם בכסף וזהב ואין בשבטיו כושל : לח שמח מצרים בצאתם כי-נפל פחדם עליהם : לט פרש ענן למסך ואש להאיר לילה : מ שאל ויבא שלו ולחם שמים ישביעם : מא פתח צור ויזובו מים הלכו בציות נהר : מב כי-זכר שם-רמש ואין מספר חיות קטנות עם-גדלות : כו שם אניות יהלכון לויתן זה-יצרת לשחקבו : כז כלם אליך ישברון לתת אכלם בעתו : כח תתן להם ילקטון תפתח ידך ישבעון טוב : כט תסתיר פניך יבהלון תסף רוחם יגועון ואל-עפרם ישובון : ל תשלח רוחך יבראון ותחדש פני אדמה : לא יהי כבוד יהוה לעולם ישמח יהוה במעשיו : לב המביט לארץ ותרעד יגע בהרים ויעשנו : לג אשירה ליהוה בחיי אזמרה לאלהי בעודי : לד יערב עליו שיחי אנכי אשמח ביהוה : לה יתמו חחאים מן-הארץ ורשעים עוד אינם ברכי נפשי אתיהוה הללו-יה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר