עמוד:659

פרק צט א יהוה מלך ירגזו עמים ישב כרובים תנוט הארץ : ב יהוה בציון גדול ורם הוא על-כלהעמים : ג יודו שמך גדול ונורא קדוש הוא : ד ועז מלך משפט אהב אתה כוננת מישרים משפט וצדקה ביעקב אתה עשית : ה רוממו יהוה אלהינו והשתחוו להדם רגליו קדוש הוא : ו משה ואהרן בכהניו ושמואל בקראי שמו קראים אל-יהוה והוא יענם : ז בעמוד ענן ידבר אליהם שמרו עדתיו וחק נתן-למו : ח יהוה אלהינו אתה עניתם אל נשא היית להם ונקם על-עלילותם : ט רוממו יהוה אלהינו והשתחוו להר קדשו כי-קדוש יהוה אלהינו : פרק ק א מזמור לתודה הריעו ליהוה כל-הארץ : ב עבדו את-יהוה בשמחה באו לפניו ברננה : ג דעו כי-יהוה הוא אלהים הוא-עשנו ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו : ד באו שעריו בתודה חצרתיו בתהלה הודו-לו ברכו שמו : ה כי-טוב יהוה לעולם חסדו ועד-דר ודר אמונתו : פרק צז א יהוה מלך תגל הארץ ישמחו איים רבים : ב ענן וערפל סביביו צדק ומשפט מכון כסאו : ג אש לפניו תלך ותלהט סביב צריו : ד האירו ברקיו תבל ראתה ותחל הארץ : ה הרים כדונג נממו מלפני יהוה מלפני אדון כל-הארץ : ו הגידו השמים צדקו וראו כל-העמים כבודו : ז יבשו כל-עבדי פסל המתהללים באלילים השתחוו-לו כל-אלהים : ח שמעה ותשמח ציון ותגלנה בנות יהודה למען משפטיך יהוה : ט כי-אתה יהוה עליון על-כל-הארץ מאד נעלית על-כל-אלהים : י אהבי יהוה שנאו רע שמר נפשות חסידיו מיד רשעים יצילם : יא אור זרע לצדיק ולישרי-לב שמחה : יב שמחו צדיקים ביהוה והודו לזכר קדשו : פרק צח א מזמור שירו ליהוה שיר חדש כי-נפלאות עשה הושיעה-לו ימינו וזרוע קדשו : ב הודיע יהוה ישועתו לעיני הגוים גלה צדקתו : ג זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל ראו כל-אפסיארץ את ישועת אלהינו : ד הריעו ליהוה כל-הארץ פצחו ורננו וזמרו : ה זמרו ליהוה בכנור בכנור וקול זמרה : ו בחצצרות וקול שופר הריעו לפני המלך יהוה : ז ירעם הים ומלאו תבל וישבי בה : ח נהרות ימחאו-כף יחד הרים ירננו : ט לפני-יהוה כי בא לשפט הארץ ישפט-תבל בצדק ועמים במישרים :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר